Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Texty

Radek Burda se rád vyjadøuje texty. Rád vypráví pøíbìhy, které vidìl, sly¹el, nebo které mu jen plují hlavou. V¹echny jeho pøíbìhy vycházejí tam z odnìkud.. døíve by se asi øeklo, ¾e zevnitø nebo snad i od srdce.
Aè snad nìkteré nemají svùj pøesný obraz a odraz ve skuteènosti, pøesto jsou v¾dy upleteny z lidí, které znal a vidìl, nebo které by chtìl znát a vidìt. I kdy¾ pí¹e banální text, sna¾í se, aby v nìm byl pøíbìh. A aby ten pøíbìh v nìm plynul jako horská øíèka vytékající z hlubokého pramene.

Chce, aby pøíbìh, který vypráví, byl èistý a skotaèil po kamenech. Nemá rád proud líných øek, které jsou sice dùstojné a velebné, av¹ak které jsou souèasnì kalné. Chce, abyste v jeho textech nachytali úhoøe a pstruhy a jde do toho, i kdy¾ ví, ¾e jeho pramínek se mù¾e po cestì vsáknout po zemì. Za tu náhodu, ¾e naopak najdete støípek lesklého zlata na dnì jeho pøíbìhu, mu tato cesta a toto dobrodru¾ství stojí.

Jestli opravdu na¹el úhoøe, èi naopak møenky, to u¾ si posuïte sami.


Zásadní úvahový èlánek:

Kam kráèí¹, èeská fotografie?  (zamy¹lení nad jedním roèníkem Czech Press Photo)

Rozsáhlé texty:

Posvátnými horami s paní Spanilou
Etiopské hovory s Bohem
Moje pou» za nomády

S kozou na perónì

Vlakem po Indii
Neznámá Èínská zeï
Kak my ¾ili v Petìrburge

Pøíle¾itostné texty:

Novojièísko: kamery odjely...
La Gomera - Tak trochu skrytý ráj
Den s maratónskými vodièi
Malecón, molo svobody

Polské Sudety
Kandovan - vesnièka skøítkù

Odborné èlánky:

Upravujeme RAW, èást druhá – ¾lutá Indie