Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Upravujeme RAW, èást druhá – ¾lutá Indie

Jak rùzné oèi mohou rùznì upravit stejnou zdrojovou fotku, o tom je klání Upravujeme RAW, které vèera ukonèilo druhé kolo.

Soutì¾ Upravujeme RAW, která by se mìla spí¹ nazývat kláním, nebo je¹tì lépe potýkáním se, mi vlastnì vùbec nepøijde jako soutì¾, proto¾e pøi ní tøeba nevím odkud kam se natahuje pásmo s centimetrovými dílky. A to jistì taková soutì¾ dìlat musí. Líbí se mi v¹ak, pokud se na ni dívám jako na výstup z oka vèely. Mozaika tisícù rùzných pohledù na jeden za okny reálný svìt. Hlavnì z toho dùvodu jsem do soutì¾e poslal fotku, která patøí do seriálu indických vlakùvek. Proto¾e právì u ní jsou úpravy velmi podstatné a na koneèné vyznìní mají obrovský vliv. Jednak proto, ¾e je expoziènì nakøáplá (snad mne trochu omlouvá nekoneèná tma uvnitø vagónu a také to, ¾e já zásadnì kvùli atmosféøe nebleskám). A jednak proto, ¾e zrovna u ní jsem cítil její potenciál pro rùznou interpretaci.

Upravujeme RAW nechápu striktnì a dogmaticky jako nìco, co musí mít pevná pravidla. ®e LightRoom je¹tì ano, ale Photoshop u¾ tedy ne. Pro mne je podstatné, aby fotka byla pøevedena èi vysvícena, pøejete-li si to tak øíct, tak, aby jí zùstal pùvodní genius loci. Tedy, eufemisticky øeèeno, aby to poøád byla ona. Zdá se mi, ¾e tato v¹eobjímající definice toho, jaké jsou mo¾né (a u mne je¹tì pøijatelné) úpravy, to øíká daleko lépe a pøesnìji, ne¾ stovky stran pøesných kuchaøek a zákazù a pøíkazù. Umìní bylo odjak¾iva tvùrèí. Tak¾e se nepøu, kdy¾ nìkdo fotku zatoèí v software do vrtule nebo hrdinnì hrdince nasadí psí hlavu. Jen zrovna tohle neberu, proto¾e – proto¾e tyto úpravy u¾ jsou u mne „za hranicí“. Pøekraèují sdìlení originálu. Ale vìøte mi, pevnou èáru u mne nehledejte. Jen se sna¾ím vysvìtlit, jak to cítím.

Berte tedy prosím moje hodnocení podle vý¹e uvedeného. Znovu øíkám, ¾e to není soutì¾. Nemám tedy ani potøebu umìt „to obhájit“. Jsou to jen moje oèi. Oèi autora, které se se zájmem podívaly na va¹e oèi. Mimochodem, moje oèi v tomto èlánku nebudou hodnotit. Budou jen øíkat, v jakém vztahu jsou va¹e fotky k mým oèím.

Jakou barvu má Indie?

Ka¾dý z vás asi u¾ vidìl Milionáøe z chatrèe. Pokud ne, je to velká ¹koda, proto¾e tenhle film, alespoò ve své první, ú¾asnì dynamické a neuvìøitelnì nervní polovinì, natoèil vynikající fotograf. Ten film vás pøiková k sedaèce v kinì a mne tøeba také donutil se znovu prohrabat svými star¹ími fotkami z Indie a nalézt tam vlastnì jakousi „hommage“ Milionáøi. Slumdog Millionaire, jak zní originální název filmu, toti¾ vcelku bájeènì a pøesnì vystihl atmosféru, kterou v Indii za¾ije ka¾dý, kdy¾ sleze ze slona své cestovky a vydá se hezky pì¹ky po svých nohou. A je pravda, ¾e k té atmosféøe patøí i barvy Milionáøe, stejnì jako jeho hra svìtel a stínù.

Proto jsem takto upravoval i své foto já sám. Ne ¾e bych ho dával do barev Milionáøe. Ale ten film mi vrátil a o¾ivil vzpomínky na ¾ivot tam a vlastnì mne donutil fotku upravit podle této vùnì. A moje úprava, podle vý¹e uvedených vzpomínek na Indii a díky Milionáøi, dopadla takto:


max. velikost
Autor originálu i úpravy: Radek Burda

Dìkuji v¹em pøispìvovatelùm, ¾e nechali napadat takovou úrodu pohledù. ®e jich bude a¾ k padesáti jsem nevìøil ani ve snu. A dìkuji i hlasujícím, kteøí poslali do finále následují ¹estici fotografií.

Jak ¹estici vidí mé oèi?

Je zajímavé, ¾e vlastnì nikdo netrefil moje barvy. Sám si kladu otázku, jestli je to tím, ¾e vidím barvu jinak, nebo tøeba tím, ¾e tam ti lidé nebyli. Nevím a sám si rád poèkám na rozuzlení v debatì pod èlánkem. Ale pro mne ¾lutá byla právì barvou Indie, díky a ve spojení s tou nervností, dravostí, syrovostí s jakou se „tam dole“ ¾ije. Znovu opakuji. Kdo vidìl Milionáøe, ví o èem mluvím. ®lutá a obrovský, ohlu¹ující drajv – to je pøesnì moje Indie. A proto mne pøekvapily va¹e studené, pro mne tak umrtvující barvy. Ani nevíte, jak rád si od vás poslechnu, proè podle vás to vyhrály zrovna ony.


max. velikost
autor: Michal ©. Kouba
poèet hlasù: 7

Popis úpravy: Camera Raw + CS3“

Vítìz pou¾il dodìlanou hloubku ostrosti. Je velmi zajímavá a to øe¹ení mne potì¹ilo. Vytáhlo do jednoho obrazu spící Rù¾enku, ale nechalo dùrazný i druhý plán dvojice. Co ale vadí mým oèím, je jistá uhlazenost obrazu. Jakási Disneyovost, která pomíjí to, ¾e Indie je zemì, kde minuta prodlení znamená umøít hlady. Uhlazenost je v rozporu se syrovostí, která vás pøepadá na ka¾dém kroku. Dívám se na pohádku, ne na miliardu lidí, kde vìt¹ina musí vy¾ít s pùldolarem dennì.


max. velikost
autor: Siggi
poèet hlasù: 5

Popis úpravy: Uprava v ACR + PS CS3“

Druhé foto je zahaleno do zelené. Zde mé oèi, v porovnání s pøedchozí, jsou nadmíru spokojené se zachováním agresivity obrazu. A pøesto mi tam nìco hroznì pøeká¾í. Vadí mi to vyta¾ení hry, která se odehrává za oknem. Jakmile pohledem dorazíte do tohoto místa, jako byste se dívali na kino. A najednou je vám osud cestujících lhostejný a øíkáte si, copak to vlastnì promítají? ©koda. Podle mne se dìj této fotky odehrává jinde.


max. velikost
autor: Crazy Ivan
poèet hlasù: 2

Popis úpravy: Capture One: vyvolán raw do 7mi snímkù s promìnlivou expozicí
- Dynamic Photo HDR: Snímky slo¾eny, proveden tone mapping
- Zoner: Úprava teploty snímku, odstranìní ¹umu, doostøení pomocí pluginu Focus Magic, zmen¹ení“

Tøetí øe¹ení je tím, které se sna¾í dát divákovi co nejvíce informací. Nic netajit. Rozsvítit na scénì ka¾dou ¾árovku a poøádnì v¹echny aktéry pøedstavit a vytvoøit jakési realistické divadlo. Nehrajeme v pøí¹eøí, své osudy dáváme v¹anc ka¾dému. Já ale radìji hry, kdy z temnoty se náhle vymr¹tí ruka. Miluji to napìtí z nevìdìní.


max. velikost
autor: daymoon
poèet hlasù: 2

Popis úpravy: Jemná úprava v Camera Raw. Pak maskováním úprava jasu èástí obrazu. Nástrojem køivky. Èásteèné odstranìní ¹umu opìt s vyu¾itím masek. Pøevod do BW pomocí Silver Efex Pro. BW pøevod pou¾it jako vrstva. Dal¹í drobné úpravy a minimální retu¹e. Nakonec zmen¹ení a zaostøení a finální uèesání na do oèí bijících fragmentù.“

Ètvrté foto je to, které mi jde skvìle pod fousy. Jistì, je modré, studené, a já vidím ¾lutì. Ale jinak v nìm vidím opravdu ty pùlgro¹ové cestující, kteøí si ve vlaku na dvanáct hodin zøídili svùj svìt, kde se jí, povídá, pije, spí, ¾ije, miluje. A kde zùstává i tajemství, proto¾e v¹ude kolem je tma, kde tøeba je soukromí, nebo jen prohra, zlo, ne¹tìstí, nejistota. Toto foto miluji. A navíc ho i miluji proto, ¾e ho autor výbornì vyèistil od ¹umu a já bych si poprosil, kdyby mi øekl jak.


max. velikost
autor: Gloe
poèet hlasù: 2

Popis úpravy: Lightroom - obnoveni, expozice, kontrast, krivky, stiny, stupnovity filtr se zvysenou expozici, nejaky ty baricky a pridana vinetace (osobne ji mam rad)
pote export do photoshopu - odsumeni a zmenseni

Pøedposlední nastoluje øe¹ení pøevodu do sépie. Sna¾í se vytáhnout emoci z fotky tím, ¾e ho pøevádí do pùltónù jedné barvy. Fotkám s dobrými pøevody to obvykle prospívá a odstranìním barevné informace dává ètenáøi vyniknout emoci, která se na fotce odehrává. Jen¾e tady, jak je fotka za¹umìlá, tak pøevod dává bohu¾el vyniknout kulatým, neostrým hranám a tak místo ostrého pøíbìhu pozorujeme sladkou pohádku, navíc z vìt¹í èásti utopenou ve tmì. Autore, zkou¹el jsi tam dodat nìjaké umìlé zrno, abys nechal tu scénu zhrubnout?


max. velikost
autor: Fiho
poèet hlasù: 2

Popis úpravy: Snímek do soutì¾e "UPRAVUJEME RAW". Abych originál trochu "vylep¹il", tak jsem zvolil velký výøez. Barevnì jsem posunul obraz do podveèera v teplých krajích. Dovolil jsem si (mo¾ná proti pravidlùm-nevím?) ruzmáznout nástupi¹tì a malinko "zarosit" sklo abych zvý¹il intimitu prostøedí a aby pohled z okna netøí¹til pohled.“

Poslední øe¹ení je ve smyslu zásahù do obrazu nejodvá¾nìj¹í. Nic proti tomu. Je to øe¹ení, které striktnì oddìluje pøíbìh spáèky od pøíbìhu prodeje vody. A to a¾ do té míry, ¾e to vnímáme jako slepené dva pøíbìhy, které se náhodou potkaly v pruhu vedle sebe. Z reportá¾ního obsahu pùvodní fotky toho mnoho nezbylo a vidíme lunetu od Mikolá¹e Ale¹e, selanku pøíbìhu z na¹ich národních dìjin. Obrazovì to ostatnì podporuje i „zarosené“ okno. Jistì, i takto lze dìlat „hezké“ fotky. Já jsem ale bytostnì zalo¾ením dokumentarista a bohu¾el chci vidìt i výkaly na ulici.

Jací jsou mí vítìzové?

Je skuteènì vidìt, ¾e co øe¹ení, to zcela jiný pøístup. A jací jsou moji favorité, kdy¾ nebudu vybírat z této ¹estice? Jsou dva.


max. velikost
autor: motor911

Tento, který miluji pro jeho neuvìøitelnou syrovost, která diváky vtahuje do dìje tak, jakoby také sedìli ve vlaku a která je asi docílena umìlým zrnem. Je to výborný dokument, který beru v¹emi deseti, jen mi nezapadá do celkové koncepce indického vlakování, co¾ je asi ¹koda. Proto¾e ho fakt ¾eru.


max. velikost
autor: jojom7

A pak i tento, který pracuje s mojí milovanou ¾lutou, ale který to neuvìøitelnì a podle mne bájeènì øe¹í tak, jakoby to ¾luté svìtlo vycházelo odnìkud zespoda, ode dveøí a jen nesmìle oblizovalo cestující. Ta fotka má pro mne neuvìøitelnou ¹»ávu a dokonce bych si ji, aè je autor jako ka¾dý autor je¹ita, vybral namísto své.

Jinak to, proè jsem volil ¾lutou, se snad nejlépe pochopí, kdy¾ si prohlédnete celou sérii indického vlakování.

Tak nasedáme do nejnebezpeènìj¹ích vlakù na svìtì. A jedem! Tøetí kolo RAW èeká.

 

Komente

Nike Air More Uptempo Reagovat
Air Max 2018 Reagovat
Air Max 2018 Reagovat
changhon62 Reagovat
Birkenstock Sandals Reagovat
Salvatore Ferragamo Shoes Reagovat
ASAASASS Reagovat
Ray Ban Aviator Reagovat
hassan Reagovat
Birkenstock Shoes For Men Reagovat
Longchamp Outlet Reagovat
Air Max 270 Women Reagovat
zzyytt Reagovat
danye48 Reagovat
wenhao94 Reagovat
Vans Shoes Reagovat
kathy Reagovat
Ray Ban Wayfarer Reagovat
Pandora Necklace Women Reagovat
Cheap Ray Ban Sunglasses Reagovat
danye48 Reagovat
dihua61 Reagovat
Outlet Moncler Reagovat
magaret Reagovat
Nike Store Reagovat
joan Reagovat
theresa Reagovat
Pandora Jewelry Outlet Reagovat
NMD Adidas Reagovat
Pandora Ring Reagovat
Adidas Yeezy Boost 350 Reagovat
Off White Nike Reagovat
Wholesale Jerseys Reagovat
NHL Store Reagovat
Nike Running Shoes Reagovat
NMD R1 Reagovat
Oakley Si Sunglasses Reagovat
Pandora UK Reagovat
Nike Air Max 270 Reagovat
Moncler Outlet Reagovat
Pandora Outlet Online Reagovat
Nike Basketball Shoes Reagovat
Adidas Sneakers For Women Reagovat
Yezy shoes Reagovat
NFL Jerseys Reagovat
Abraham Reagovat
moncler Reagovat
ASAASASS Reagovat
Pandora Reagovat
Nike Store Reagovat
Oakley Outlet Reagovat
Air Jordan Retro Reagovat
Ray Ban Outlet Sunglasses Reagovat
Kyrie Basketball Shoe Reagovat
Nike Outlet Reagovat
Asics Shoes Outlet Reagovat
Ralph Lauren Outlet Reagovat
Yeezys Reagovat
Longchamp Handbags Reagovat
Pandora Canada Reagovat
Yeezy shoes Reagovat
Louis Vuitton Reagovat
Nike Running Shoes For Men Reagovat
Polo Ralph Lauren Outlet Reagovat
Abraham Reagovat
Abraham Reagovat
Abraham Reagovat
Fila Shoes For Women Reagovat
Bottega Veneta Wallet Reagovat
Nike Air Vapormax Flyknit Reagovat
Nike Clearance Reagovat
Nike Factory Reagovat
Birkenstock Reagovat
Yeezy shoes Reagovat
Nike Reagovat
Cheap Jerseys Wholesale Reagovat
Pandora Charms Sale Clearance Reagovat
VVAS Reagovat
Longchamp Outlet Reagovat
Nike Shoes For Kids Reagovat
Red Bottom Shoes Reagovat
Lebron 16 Reagovat
Adidas Yeezy Boost 350 V2 Reagovat
Ray Ban Glasses Reagovat
moncler Reagovat
Pandora Jewelry Official Site Reagovat
Hermes Birkin Reagovat
Nike Factory Store Reagovat
New Jordans Reagovat
Adidas Trainers Reagovat
saasasas Reagovat
Yeezy Reagovat
yeezy Reagovat
Asics Running Shoes Reagovat
Nike Outlet Reagovat
moncler Reagovat
moncler Reagovat
moncler Reagovat
Nike Air Max 98 Gundam Reagovat
Nike Outlet Store Online Shopping Reagovat
Yeezy Reagovat
Yeezy Reagovat
Air Max 270 Women Reagovat
Yeezy 350 V2 Boost Reagovat
Cheap NBA Jerseys Reagovat
Foamposites Reagovat
Pandora Bracelets Reagovat
Nike Outlet Reagovat
Pandora Charms Jewelry Reagovat
Nike Canada Reagovat
Vans Reagovat
Louis Vuitton | Louis Vuitton Outlet Reagovat
Louis Vuitton | Louis Vuitton Outlet Reagovat
Louis Vuitton | Louis Vuitton Outlet Reagovat
Louis Vuitton | Louis Vuitton Outlet Reagovat
Air Max Reagovat
Asics Running Shoes Reagovat
Louis Vuitton Reagovat
Louis Vuitton Reagovat
Pandora Reagovat
NBA Jerseys Reagovat
Nike Store Reagovat
Pandora Charm Bracelet Reagovat
Louis Vuitton Reagovat
Fitflop Shoes Reagovat
Nike Air Force Reagovat
Ray Ban Eyeglasses Cheap Reagovat
MLB Store Reagovat
Adidas Outlet Reagovat
Longchamp Handbags Reagovat
Louis vuitton Reagovat
Louis vuitton Reagovat
Pandora Bracelet Reagovat
Yezy shoes Reagovat
Cheap Oakley Reagovat
Hermes Birkin Handbags Reagovat
Retro Jordan 11 Reagovat
Adidas Superstar Reagovat
Cheap Air Max Reagovat
Christian Louboutin Reagovat
VASASSA Reagovat
Pandora Rings Reagovat
yeezy Slides Reagovat
yeezy Slides Reagovat
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta