Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00La Gomera - tak trochu skrytý ráj

La Gomera je druhý nejmen¹í kanárský ostrov, který dlouhá léta ¾il ve stínu svých slavných bratøíèkù Tenerife a Gran Canaria. Oprávnìnì, proto¾e témìø nenabízí ¾ádné píseèné plánì. A na¹tìstí, proto¾e pro milovníky trekù nabízí naprosto neodolatelné procházky, a ty by asi pøi invazi masového turismu záhy vzaly zasvé.


Jen si tak trochu písknout

Není tomu dlouho, ale asi tak je¹tì pøed tøiceti lety tu na Gomoøe ¾ili jen kanárci a pár cizincù, co bys na prstech jedné ruky napoèítal. Byla to doba, která je¹tì neznala mobilní telefony a i normálních telefonù tu bylo poskrovnu. Pro civilizaci byl ostrov Gomera ostrovem témìø úplnì zapomenutým. Bylo tu jen malinko cest, proto¾e ten ostrov byl a je velmi divoký a z jednoho konce na druhý se víceménì dalo pøejít jen po kozích stezkách. A proto¾e ostrov je vulkanického pùvodu, byla ka¾dá náv¹tìva pøíbuzných ve vedlej¹í vesnici slu¹ný turistický výkon.

 

Znáte to, chodit se nikomu moc nechce. I Gomeøané jsou líní. Vymysleli si proto unikátní øeè, se kterou na ty divoké kopce vyzráli. Nauèili se pískat. Nemylme se ale, to není jen tak nìjaké pískání. To ne. To by jim bylo málo. Oni se nauèili pískat, jako kdy¾ mluví¹. Toto gomerské halekání je mistrovským dílem, nádhernou øeèí, kterou øekne¹ v¹e. I presidenta Havla mi tu na mé poslední náv¹tìvì vypískali. V¹ak také jsou gomeøané na svùj pískot poøádnì hrdí a právì teï bì¾í proces, ve kterém se sna¾í tento unikát zapsat do památek UNESCO. Já jim dr¾ím palce, tøeba si paní Havlová u nich koupí residenci a bude na stará kolen si pískat s nimi.
Na procházkách s kondièkou

Dnes u¾ je v¹echno samozøejmì úplnì jiné. Pokrok nezastaví¹. S Evropskou unií v zádech se tu postavilo mraky silnièek a desítka tunelù, které se urputnì zakously do zdej¹ích kopeèkù. Pískání zbylo jen  na penzionované a z mladých tu pískají leda Italové na holky v krátkých sukních. A i turisté dorazili. Na¹tìstí jich je¹tì není moc a nepøeká¾ejí si. Aby také ne. Plá¾ièek je tu jen trochýtek, a tak pøed tìmi nejcákavìj¹ími turisty je ostrov stále uchránìn. Pøes v¹echen tento pokrok to podstatné zùstává. Ostrov je poøád krásný a¾ k umøení.

 

V¹ak to také pì¹áci setsakra vìdí. Ka¾dý rok sem pøijí¾dí víc a víc turistù s hùlkami. Jestli¾e Èe¹i poøád je¹tì vyhledávají destinace, kde se dá skotaèit s vlnami, tak Anglièané v mno¾ství nikoli  malém zas vyrá¾ejí sem, aby si pro¹li tento poøád je¹tì zapomenutý ráj. Ráj tøeba jen proto, ¾e je to ostrov tak pøíjemnì malý, ¾e za jeden jediný den jste schopni za¾ít ú¾asné pohledy na dal¹í tøi ostrovy Kanárského archipelagu, na La Palmu, Tenerife a El Hierro. A veèer se poté je¹tì pøed svým apartmánem vykoupat a v noci popít vínko na balkónku a pozorovat mìsíc.

 

Je to ostrov zázrakù, kde se mù¾ete nechat vyvézt autobusem kousek pod nejvy¹¹í kopec Garajonay, a pak rozkutálet do v¹ech mo¾ných tras. Nebo si mù¾ete zaskoèit na vínko do mìsteèka Vallehermoso, a opìt si pak nastoupat na jinou svoji oblíbenou trasu. A nebo máte chození ji¾ dost a jeden den si chcete odpoèinout? Dobøe dìláte, ostrov si pro vás pøipravil odpoèinutí v tropickém vavøínovo-cedrovém pralese, který je od roku 1986 zapsán jako kulturní dìdictví v památkách UNESCO nebo vám nabídne náv¹tìvu Draèího stromu, který asi znáte z ostrova Sokotra.

Víte, je mnoho míst, kde stojí za to se procházet. Jen ta krásná La Gomera je toliko jediná. Ale teï asi u¾ p¹t nebo nás tam bude u¾ pøíli¹ mnoho.
 

Komente

wwwe Reagovat
123 Reagovat
leilei Reagovat
12 Reagovat
wwwe Reagovat
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta