Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Kandovan – vesnièka skøítkù

Slovo "Kandovan" je mno¾ným èíslem slova "Kando", které znamená „vèelí hnízdo“, pojem odkazující na vèelí úly, kterým se vyøezaná jeskynní obydlí Kandovanù uvnitø ku¾elovitých hor tak podobají. Je a¾ nad na¹e chápání, ¾e tyto neobvyklé ku¾elovité útvary byly vytvoøeny ze sopeèného popela, který byl vyvr¾en bìhem erupce sopky Sahand a které byly tvarovány a formovány tisíce a tisíce let a pøitom jen v oblasti Kandovanu a nikoli jinde. Ostatní místa v dosahu dnes ji¾ jen poklidnì spící sopky Mount Sahand tyèící se do vý¹e 3.707 m toti¾ pokrývá jen popel a struska.


V severozápadním rohu Íránu, asi ¹edesát kilometrù ji¾nì od mìsta Tabríz se nachází zastrèená vesnice Kandovan, v místním dialektu vyslovovaná Èandovan. Statisíce turistù létají ka¾dý rok do turecke Kappadokie, aby na vlastní oèi uvidìli jeskynní bydlení. Záplavy turistù a suvenýrù, zasypané nebe balony dìlá z této atrakce disneyland. Kandovan si díky nezaslou¾ené povìsti Íránu stále je¹tì zachoval svùj pùvodní ráz neznièený turistickým byznysem. V té kouzelné, sedm set let staré vesnièce stále mù¾eme vystopovat dávnou historii a nechat se uná¹et èasem, ve kterém nejsou telefony a internet a kde je setkávání se nad ¹álkem èaje nebo kávy nadøazeno nade v¹e.

 

Obec Kandovan je souèástí regionu Urmia, rozkládajícího se kolem stejnojmenného jezera, kraje, kde pøedchùdci Per¹anù a Médù byli poprvé zaznamenáni ji¾ v roce 844 pøed Kristem na asyrských nápisech. Co dìlá vesnici Kandovan tak jedineènou je fakt, ¾e mnoho jejích domù bylo vytesáno v jeskyních, které se nachází v tvarovaných ku¾elích, pøipomínajících pohádková mìsteèka skøítkù - trollù. Kamenné útvary ve tvaru ku¾elù pøirozenou cestou vytvoøené ze stlaèeného sopeèného popela zpùsobují, ¾e krajina vypadá jako obrovská termiti¹tì. Tento zpùsob bydlení – moderním civilizaci mo¾ná nepochopitelný, je v¹ak místním lidem znám ji¾ odpradávna a ostatnì není ¾ádnou specialitou jen tohoto kraje. Stejný zpùsob ubytování v jeskyních mù¾eme tøeba nalézt i v Èínì, Tunisu a jinde a moderní vìda si pro tyto lidi dokonce vymyslela název troglodyté (Troglodyté znamená jeskynní lidé: nìkoho, kdo ¾ije v jeskyni, hlavnì ale nìkoho, kdo patøil k prehistorickým jeskynním obyvatelùm. Troglodyta ov¹em pøenesenì je také ten, kdo ¾ije v ústraní.).

 

Podle povìsti byla tato obydlí vytvoøena lidí prchajícími pøed postupující mongolskou armádou a pùvodnì jeskynì slou¾ily jen jako uprchlické úkryty, které se po mongolské nadvládì pro mnoho lidí pøemìnily z domovù doèasných na ji¾ domovy trvalé. Jiná legenda v¹ak zas praví, ¾e jeskynì naopak slou¾ily jako úkryty pro osm stovek vojákù, kteøí se ji¾ rozhodli dál nebojovat, aby pak snad nejromantiètìj¹í legenda pøi¹la s tím, ¾e obyvatelé si tyto jeskynì vybrali proto, ¾e se v nich nenacházeli hadi. Historická pravda v¹ak bude pravdìpodobnì daleko prost¹í. Jeskynì jsou prostì vynikajícími tepelnými izolátory a bydlení v nich je nejen snadné na poøízení, ale i pomìrnì teplotnì luxusní. Ostatnì to dodnes mnohé obyvatele Èíny nutí vracet byty vystavìné vládou v moderních panelácích a znovu se vracet k pùvodním jeskynním obydlím, která jsou v létì pøíjemnì chladná a v zimì nikoli vyzmrzaná.

 

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta