Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálně)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Anděl
Na Knížecí, Praha 5, 150 00

info@fotovandr.cz

Všeobecné podmínky FOTOEXPEDIC FotoVandr.cz

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZÁJEZDY KONANÉ V ROCE 2008

1.SMLUVNÍ STRANY
1.1. Cestovní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a cestovní kanceláří 
Faranji s.r.o., IČ: 27340147 ( dále jen CK ).
1.2. Smluvní vztah vzniká mezi CK a osobou, která cestovní smlouvu uzavírá, a to i v případě, že tak činí ve prospěch dalších osob. Za splnění všech závazků vyplývajících z cestovní smlouvy ručí osoba, která ji uzavřela.
1.3.  Smlouva může být uzavřena i prostřednictvím obchodního zástupce CK ( zprostředkovatele )
který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, jehož název a termín konání jsou specifikovány ve formuláři cestovní smlouvy. CK poskytne služby, v rozsahu a za podmínek, které jsou vymezeny v nabídkovém listu a eventuelně upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu. Nabídkovým listem se rozumí text k zájezdu uveřejněný v katalogu CK nebo jejích obchodních zástupců, popřípadě text k zájezdu  uveřejněný na samostatných listech. Texty zveřejněné na internetu nejsou nabídkovým listem.
2.2. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou v cestovní smlouvě.
 
3. VYMEZENÍ SJEDNANÝCH SLUŽEB
3.1. Vymezení zájezdu v nabídkovém listu obsahuje termín a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a cenu zájezdu. Vzhledem k rozsáhlému programu zájezdu jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné zastávky. Programem a trasou zájezdu se v případě zájezdu s leteckou dopravou rozumí až  program v cílové zemi ( leteckou dopravu pouze zprostředkováváme a nelze ji zahrnout do programu a trasy zájezdu ).

4. CENA ZÁJEZDU
4.1. Cena zájezdu je smluvní cenou mezi CK a zákazníkem.
4.2. Cena zahrnuje : služby, které jsou na nabídkovém listu výslovně uvedeny  v odstavci „V CENĚ ZAHRNUTO“ a povinné pojištění CK proti úpadku.
4.3. Cena nezahrnuje nic, co není výslovně uvedeno. Zejména nezahrnuje cenu mezinárodní letecké dopravy, víza, cestovního pojištění, a není li uvedeno jinak, nezahrnuje ani vstupné či jiné formy poplatků za vstup do navštívených objektů. 
 
5. ZAPLACENÍ CENY ZÁJEZDU
5.1. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto :
Zálohu ve výši minimálně 30 % ceny zájezdu nejvýše však 5.000 Kč za každou přihlášenou osobu zákazník zaplatí současně s podáním cestovní smlouvy (přihlášením na zájezd).
Doplatek do plné ceny zájezdu zákazník uhradí nejpozději do 40 dnů před odjezdem.
5.2. Pokud zákazník nezaplatí doplatek zájezdu ve stanovené lhůtě, má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Na nezaplacení doplatku zájezdu se v takovém případě pohlíží jako na odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zaplacená záloha bude přednostně použita na úhradu odstupného podle odst.10. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta.


6. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
6.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na cestovní smlouvě, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kurzu koruny použitého při stanovení ceny zájezdu o více než 10 % .
V takovém případě je CK oprávněna navýšit cenu zájezdu, a to pouze o částku odpovídající zvýšení kalkulovaných nákladů na zájezd.
6.2. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Takovéto zvýšení ceny není považováno za důvod k odstoupení od cestovní smlouvy.
6.3. Cena zájezdu nesmí být jednostranně zvýšena během posledních 20 dnů před zahájením zájezdu. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, jinak CK právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu zaniká.
 
7. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB
7.1. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky cestovní smlouvy. S výjimkou změn uvedených v odst. 6., 7.2., 7.3. má zákazník právo rozhodnout zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit či zda od cestovní smlouvy odstoupí. Odstoupení je nutné ( ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení oznámení o změně ) podat písemně. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí.
7.2. Vzhledem k tomu, že nabídkové listy jsou vydávány ve velkém předstihu, CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená cestovní smlouva. Tyto programové změny činí cestovní kancelář zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení  uvedených změn nemění. Nesmí se jednat o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí : zásadní změna místa ubytování, významná změna programu či trasy zájezdu (týká li se více než 10 % doby jeho trvání). O změnách je CK  povinna zákazníka bez zbytečného odkladu  písemně informovat.
7.3. Změna termínu zájezdu. CK si vyhrazuje právo posunout a zákazník souhlasí s posunem termínu leteckých zájezdů ( do 4 dnů ) a se změnou délky trvání zájezdu provedeném v souvislosti se změnou termínu ( do 2 dnů ).
7.4. Změny uvedené v odst. 7.1., 7.2. nejsou důvodem k odstoupení od cestovní smlouvy a změna programu není považována za vadu na poskytnuté službě.
7.5. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v nabídkovém listu se nepovažuje za změnu programu.
7.6. CK  si vyhrazuje právo nedodržení  plného programu  v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu účastníka či vedoucího zájezdu a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Případné zvýšené náklady vzniklé z důvodu vyšší moci za mimořádných situací ( např. živelné pohromy ) hradí zákazník. V případě, že je na místě za zákazníka uhradí CK, je CK  oprávněna je po návratu zákazníkovi naúčtovat a zákazník je povinen je uhradit. V případě ukončení zájezdu z důvodu vyšší moci se zákazníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
7.7. Pokud dojde k nedodržení programu v důsledku okolností, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nevzniká zákazníkovi nárok na slevu z ceny.
7.8. Změny uvedené v odst. 7.6. a 7.7. nejsou důvodem k odstoupení od cestovní smlouvy a změna programu není považována za vadu na poskytnuté službě.
7.9. Pokud po zahájení zájezdu CK zjistí, že není schopna poskytnout zákazníkovi sjednané cestovní služby, je povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze li toho dosáhnout jinak, než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
7.10. Nečerpá li zákazník služby v plném rozsahu z vlastní vůle, nemá právo na náhradu za takto
nečerpané služby.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
8.1. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků.
8.2.  Pokud počet účastníků nedosáhne stanoveného minimálního počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. Musí tak však učinit nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu. CK je povinna písemně informovat zákazníka o zrušení zájezdu nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit (např. živelné pohromy), kdykoli před odjezdem.  CK má právo na předčasné ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit (např. živelné pohromy), kdykoli během průběhu zájezdu. Při zrušení zájezdu před odjezdem z důvodů uvedených tomto bodu se vrací účastníkům úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. Při předčasném ukončení  během zájezdu se vrací úhrada za nerealizované výdaje.
8.4. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není to důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.
 
9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
a) ze strany cestovní kanceláře
9.1. CK může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
9.2. Odstoupí li CK od smlouvy z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK  odstupné stanovené v odst. 10. a  CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu.
b) ze strany zákazníka
9.3. Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv před zahájením zájezdu bez udání důvodu za podmínek stanovených touto smlouvou.
9.4. Odstoupí li zákazník od smlouvy bez udání důvodu, je povinen zaplatit CK  odstupné stanovené  v odst. 10. a  CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu.
9.5. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené cestovní smlouvy, má zákazník před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení cestovní smlouvy cestovní kanceláří. V tomto případě CK nevzniká nárok na zaplacení odstupného, CK je však povinna vrátit zákazníkovi vše, co obdržela na úhradu ceny zájezdu.

10. ODSTUPNÉ
10.1. Zákazník je povinen zaplatit CK následující odstupné za každou přihlášenou osobu, pokud odstoupí od cestovní smlouvy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 9.4. :

Den zrušení cestovní smlouvy : Odstupné .
Více než 80 dní před odjezdem 3 % z ceny zájezdu ( minim. 300 Kč )
80-61 dní 10 %
60-41 dní 20 %
40-21 dní 40 %
20-11 dní 60 %
10-5 dní 80 %
Méně než 5 dní před odjezdem 100 % z ceny zájezdu

Výše odstupného je vypočtena v procentech za základní ceny zájezdu nesnížené o případné slevy.
10.2. Za den odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka, je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od cestovní smlouvy oznámit na místo, kde zájezd zakoupil.

11. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
11.1. Odstupné dle odst.10. se neplatí, pokud odstupující za sebe vyšle náhradníka a předá CK písemně potřebné údaje o novém zákazníkovi do termínu, kdy je změna technicky možná. CK musí být doručeno prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.
Pokud změnu zákazníka nelze technicky provést ( např. v případě, že v ceně zájezdu jsou obsaženy vnitrostátní letenky a tyto již nejsou v době oznámení změny k dispozici ) má CK právo navrženou změnu odmítnout.
11.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů spojených se změnou zákazníka i za splnění všech povinností vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy.  Původní zákazník odpovídá za informovanost náhradníka o podmínkách zájezdu a cestovní smlouvy.
11.3. CK neručí náhradníkovi za obstarání mezinárodních letenek a vstupního víza.

12. LETECKÁ DOPRAVA K ZÁJEZDÚM
12.1. CK  pro zákazníka letenku zprostředkovává na základě objednávky zákazníka.  Dodavatel – letecká společnost – tuto službu prodává přímo zákazníkovi a v tomto případě CK nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené dodavatelem ( tj. zejména za škody způsobené zrušením letu, zpožděním letu či zpožděním dopravení zavazadel zákazníků ). Zákazník se může rozhodnout, že si letenky obstará sám.
12.2. V nabídkovém listu jsou uváděny ceny letenek a ceny letištních a bezpečnostních tax a palivového příplatku, tyto ceny jsou předběžné a odpovídají cenám platným v době přípravy nabídkového listu a jsou to ceny nejnižší možné. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenky.
12.3. Vzroste li cena letenky ( včetně poplatků  ) o více než 10 % oproti předpokládané ceně, vyžádá si CK před zakoupením letenky souhlas zákazníka.
12.4. Dodavatel - letecká společnost -  může vyzvat k zaplacení a vystavení letenky i dříve než 40 dní před začátkem zájezdu. Zákazník musí být připraven k okamžitému doplacení plné ceny letenky kdykoli po uzavření cestovní smlouvy. Nedoplatí li cenu letenky ve lhůtě stanovené leteckou společností, může být rezervace letenky zrušena.
12.5. Při zrušení objednávky letenky se odstupné ( stornopoplatky ) stanovuje dle podmínek dodavatele – letecké společnosti.
 
13. VÍZA
13.1. V případě, že je nutné víza obstarat před odjezdem na zájezd, pak zákazník objednává službu obstarání  vstupního víza uzavřením cestovní smlouvy ( pokud se smluvní strany nedohodly jinak ). Zákazník je povinen poskytnout zástupci CK svůj cestovní pas nejpozději v termínu stanoveném CK, nebo si potřebná víza zajistit sám.
13.2. Za udělení víza pro vstup do země CK neručí.
 
14. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ
14.1. Podmínkou účasti na zájezdu je uzavření účinného pojištění léčebných výloh v zahraničí na dobu trvání zájezdu. Zákazník prohlašuje, že si takové pojištění obstará. CK nabízí zprostředkování pojištění léčebných výloh a připojištění  nákladů spojených se zrušením zájezdu ( stornopoplatků ) u pojišťovny UNION. Pojištění léčebných výloh není zahrnuto v ceně zájezdu.
 
15. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU
15.1. Informace o zájezdu budou upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu.
Každý účastník je obdrží zpravidla 3 až 4 týdny před odjezdem, nejpozději však 7 dní před odjezdem.
15.2. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
15.3. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení  uvedená v podrobných pokynech (především požadavky na vybavení ). CK má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedených v podrobných pokynech k zájezdu.

16. ODPOVÉDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE
16.1.  Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří, nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
16.2.  Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže li, že tuto škodu nezavinila ona, ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat
 
17. REKLAMACE
17.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.  Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá CK neodpovídá službě nabízené v nabídkovém listu a v případných upřesňujících informačních materiálech, nebo byly porušeny tyto  všeobecné podmínky, může uplatnit své právo na reklamaci.
17.2. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu.  Je li závada odstraněna v přiměřené lhůtě, má se za to, že služba je bez vady. Pokud není možné zjednat nápravu v přiměřené lhůtě, sepíše vedoucí zájezdu o reklamaci záznam.
17.3.  Po ukončení zájezdu může zákazník uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu v místě zakoupení zájezdu. V případě, že zákazník požaduje finanční náhradu, je nutné podat reklamaci písemně.
17.4. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo li uplatněno do 3 měsíců od skončení zájezdu.
17.5. Vedoucí CK ( nebo jím pověřená osoba  ) je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
 
18. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU
18.1. Zákazník se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného cestovního dokladu. Tento doklad musí splňovat mimo jiné i požadavky státu, do kterého cestuje na minimální platnost dokladu po návratu. Dále se zavazuje, že bude dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy tohoto státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK neodpovídá za případné vzniklé škody.
18.2. Zákazník se zúčastňuje zájezdu a sportovního programu, zejména horské turistiky a cyklistiky na vlastní nebezpečí. Zákazník prohlašuje, že si není vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu.
18.3. Zákazník si je vědom, že se zúčastňuje zájezdu do oblasti, kde existují bezpečnostní a zdravotní rizika. Zákazník se zavazuje řídit se během zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a průvodce a při případném individuálním programu v terénu informovat vedoucího zájezdu o plánované trase a programu. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a tak, aby nepoškozoval přírodu a okolní prostředí.
18.4. CK nenese odpovědnost za majetek zákazníků v případě poškození, ztráty, či krádeže.
18.5. Je – li zákazník pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu. V krajním případě může vedoucí vyloučit bez náhrady ze zájezdu nebo z jeho části zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh, nebo ostatní účastníky. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění  služeb ze strany CK.
 
19. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

19.1. Zákazník je seznámen s tím, že zájezdy s CK jsou zájezdy fotografickými a tomu je tedy podřízen účel a program těchto zájezdů.  Zákazník souhlasí s tím, že může dojít ke změně nebo nedodržení programu nejen podle bodu 7, ale též i v případě zdržení se z důvodů zájmově fotografických, jako je například prodloužená zastávka díky výhodným světelným podmínkám.
19.2. Zákazník souhlasí s tím, že v případě, že se při zájezdu nadpoloviční většina zákazníků dohodne na změně trasy nebo ubytování (většinou jde o změny způsobené pozdržením se, případně nalezením jiného fotogenického místa) a zároveň odhlasují závazek na sebe převzít vícenáklady s tím spojené, jsou ostatní zákazníci povinni respektovat toto rozhodnutí včetně úhrady těchto vícenákladů. V případě rovnosti hlasů zákazníků rozhoduje o případné změně hlas přítomného zástupce CK.

 
20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20.1. Cestovní smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti k tomu dni, kdy byla podepsána oběma stranami. Obvykle ji nejprve podepisuje zákazník ( přihlášení na zájezd ) a následně CK ( zařazení do zájezdu ).
20.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a cestovní smlouvy.V Teplicích dne 1.12.2007


ředitel společnosti Faranji s.r.o.

Partnerské weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování světem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s duší | Kréta