Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00V¹eobecné podmínky FOTOEXPEDIC FotoVandr.cz

DAL©Í SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ - V©EOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZÁJEZDY KONANÉ V ROCE 2008

1.SMLUVNÍ STRANY
1.1. Cestovní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a cestovní kanceláøí 
Faranji s.r.o., IÈ: 27340147 ( dále jen CK ).
1.2. Smluvní vztah vzniká mezi CK a osobou, která cestovní smlouvu uzavírá, a to i v pøípadì, ¾e tak èiní ve prospìch dal¹ích osob. Za splnìní v¹ech závazkù vyplývajících z cestovní smlouvy ruèí osoba, která ji uzavøela.
1.3.  Smlouva mù¾e být uzavøena i prostøednictvím obchodního zástupce CK ( zprostøedkovatele )
který jedná na základì a v mezích uzavøené obchodní smlouvy a udìlené plné moci.
 
2. PØEDMÌT SMLOUVY
2.1. CK se zavazuje, ¾e zákazníkovi poskytne zájezd, jeho¾ název a termín konání jsou specifikovány ve formuláøi cestovní smlouvy. CK poskytne slu¾by, v rozsahu a za podmínek, které jsou vymezeny v nabídkovém listu a eventuelnì upøesnìny v podrobných pokynech k zájezdu. Nabídkovým listem se rozumí text k zájezdu uveøejnìný v katalogu CK nebo jejích obchodních zástupcù, popøípadì text k zájezdu  uveøejnìný na samostatných listech. Texty zveøejnìné na internetu nejsou nabídkovým listem.
2.2. Zákazník se zavazuje, ¾e zaplatí smluvenou cenu uvedenou v cestovní smlouvì.
 
3. VYMEZENÍ SJEDNANÝCH SLU®EB
3.1. Vymezení zájezdu v nabídkovém listu obsahuje termín a program zájezdu, slu¾by poskytnuté bìhem zájezdu, vèetnì zpùsobu ubytování a stravování, a cenu zájezdu. Vzhledem k rozsáhlému programu zájezdu jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné zastávky. Programem a trasou zájezdu se v pøípadì zájezdu s leteckou dopravou rozumí a¾  program v cílové zemi ( leteckou dopravu pouze zprostøedkováváme a nelze ji zahrnout do programu a trasy zájezdu ).

4. CENA ZÁJEZDU
4.1. Cena zájezdu je smluvní cenou mezi CK a zákazníkem.
4.2. Cena zahrnuje : slu¾by, které jsou na nabídkovém listu výslovnì uvedeny  v odstavci „V CENÌ ZAHRNUTO“ a povinné poji¹tìní CK proti úpadku.
4.3. Cena nezahrnuje nic, co není výslovnì uvedeno. Zejména nezahrnuje cenu mezinárodní letecké dopravy, víza, cestovního poji¹tìní, a není li uvedeno jinak, nezahrnuje ani vstupné èi jiné formy poplatkù za vstup do nav¹tívených objektù. 
 
5. ZAPLACENÍ CENY ZÁJEZDU
5.1. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto :
Zálohu ve vý¹i minimálnì 30 % ceny zájezdu nejvý¹e v¹ak 5.000 Kè za ka¾dou pøihlá¹enou osobu zákazník zaplatí souèasnì s podáním cestovní smlouvy (pøihlá¹ením na zájezd).
Doplatek do plné ceny zájezdu zákazník uhradí nejpozdìji do 40 dnù pøed odjezdem.
5.2. Pokud zákazník nezaplatí doplatek zájezdu ve stanovené lhùtì, má CK právo vyøadit zákazníka ze zájezdu. Na nezaplacení doplatku zájezdu se v takovém pøípadì pohlí¾í jako na odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zaplacená záloha bude pøednostnì pou¾ita na úhradu odstupného podle odst.10. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zru¹ení úèasti ze strany klienta.


6. ZVÝ©ENÍ CENY ZÁJEZDU
6.1. CK je oprávnìna zvý¹it cenu zájezdu uvedenou na cestovní smlouvì, pokud pøed zahájením zájezdu dojde ke zvý¹ení
a) ceny za dopravu vèetnì cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v cenì zájezdu
c) smìnného kurzu koruny pou¾itého pøi stanovení ceny zájezdu o více ne¾ 10 % .
V takovém pøípadì je CK oprávnìna navý¹it cenu zájezdu, a to pouze o èástku odpovídající zvý¹ení kalkulovaných nákladù na zájezd.
6.2. Zákazník souhlasí s právem CK zvý¹it ve vý¹e uvedených nezbytných pøípadech cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v cenì uhradit. Takovéto zvý¹ení ceny není pova¾ováno za dùvod k odstoupení od cestovní smlouvy.
6.3. Cena zájezdu nesmí být jednostrannì zvý¹ena bìhem posledních 20 dnù pøed zahájením zájezdu. CK musí písemné oznámení o zvý¹ení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozdìji 21 dnù pøed zahájením zájezdu, jinak CK právo na zaplacení rozdílu v cenì zájezdu zaniká.
 
7. ZMÌNA SJEDNANÝCH SLU®EB
7.1. CK si vyhrazuje právo zmìnit podmínky cestovní smlouvy. S výjimkou zmìn uvedených v odst. 6., 7.2., 7.3. má zákazník právo rozhodnout zda bude se zmìnou cestovní smlouvy souhlasit èi zda od cestovní smlouvy odstoupí. Odstoupení je nutné ( ve lhùtì urèené CK, která nesmí být krat¹í ne¾ 5 dnù od doruèení oznámení o zmìnì ) podat písemnì. Pokud tak zákazník neuèiní, má se za to, ¾e se zmìnou souhlasí.
7.2. Vzhledem k tomu, ¾e nabídkové listy jsou vydávány ve velkém pøedstihu, CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu zmìnit program, trasu a dal¹í sjednané slu¾by, které zahrnuje uzavøená cestovní smlouva. Tyto programové zmìny èiní cestovní kanceláø zásadnì s cílem zajistit bezproblémový prùbìh zájezdu. Rozsah a kvalita slu¾eb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z dùvodu provedení  uvedených zmìn nemìní. Nesmí se jednat o zmìny podstatné. Podstatnými zmìnami se rozumí : zásadní zmìna místa ubytování, významná zmìna programu èi trasy zájezdu (týká li se více ne¾ 10 % doby jeho trvání). O zmìnách je CK  povinna zákazníka bez zbyteèného odkladu  písemnì informovat.
7.3. Zmìna termínu zájezdu. CK si vyhrazuje právo posunout a zákazník souhlasí s posunem termínu leteckých zájezdù ( do 4 dnù ) a se zmìnou délky trvání zájezdu provedeném v souvislosti se zmìnou termínu ( do 2 dnù ).
7.4. Zmìny uvedené v odst. 7.1., 7.2. nejsou dùvodem k odstoupení od cestovní smlouvy a zmìna programu není pova¾ována za vadu na poskytnuté slu¾bì.
7.5. Zmìna poøadí nav¹tívených míst èi zmìna dne nav¹tívení oproti textu v nabídkovém listu se nepova¾uje za zmìnu programu.
7.6. CK  si vyhrazuje právo nedodr¾ení  plného programu  v pøípadì ¾ivelné pohromy, vypuknutí nepokojù, vá¾ného onemocnìní nebo úrazu úèastníka èi vedoucího zájezdu a v dal¹ích mimoøádných pøípadech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu bìhem zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, pøedev¹ím vzhledem k zaji¹tìní bezpeènosti úèastníkù. Pøípadné zvý¹ené náklady vzniklé z dùvodu vy¹¹í moci za mimoøádných situací ( napø. ¾ivelné pohromy ) hradí zákazník. V pøípadì, ¾e je na místì za zákazníka uhradí CK, je CK  oprávnìna je po návratu zákazníkovi naúètovat a zákazník je povinen je uhradit. V pøípadì ukonèení zájezdu z dùvodu vy¹¹í moci se zákazníkùm vrací úhrada za nerealizované výdaje.
7.7. Pokud dojde k nedodr¾ení programu v dùsledku okolností, jejich¾ vznik, prùbìh a následek není závislý na èinnosti a postupu CK, nevzniká zákazníkovi nárok na slevu z ceny.
7.8. Zmìny uvedené v odst. 7.6. a 7.7. nejsou dùvodem k odstoupení od cestovní smlouvy a zmìna programu není pova¾ována za vadu na poskytnuté slu¾bì.
7.9. Pokud po zahájení zájezdu CK zjistí, ¾e není schopna poskytnout zákazníkovi sjednané cestovní slu¾by, je povinna provést taková opatøení, aby zájezd mohl pokraèovat. Nelze li toho dosáhnout jinak, ne¾ poskytnutím slu¾eb ni¾¹í kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenì.
7.10. Neèerpá li zákazník slu¾by v plném rozsahu z vlastní vùle, nemá právo na náhradu za takto
neèerpané slu¾by.

8. ZRU©ENÍ ZÁJEZDU
8.1. Realizace zájezdu je podmínìna dosa¾ením minimálního poètu úèastníkù.
8.2.  Pokud poèet úèastníkù nedosáhne stanoveného minimálního poètu, má CK právo na zru¹ení zájezdu. Musí tak v¹ak uèinit nejpozdìji 7 dní pøed zaèátkem zájezdu. CK je povinna písemnì informovat zákazníka o zru¹ení zájezdu nejpozdìji 7 dní pøed zaèátkem zájezdu. V tomto pøípadì se vrací úèastníkùm zaplacená úhrada v plné vý¹i.
8.3. CK má právo na zru¹ení zájezdu v dùsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit (napø. ¾ivelné pohromy), kdykoli pøed odjezdem.  CK má právo na pøedèasné ukonèení zájezdu v dùsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit (napø. ¾ivelné pohromy), kdykoli bìhem prùbìhu zájezdu. Pøi zru¹ení zájezdu pøed odjezdem z dùvodù uvedených tomto bodu se vrací úèastníkùm úhrada sní¾ená o prokazatelnì realizované výdaje. Pøi pøedèasném ukonèení  bìhem zájezdu se vrací úhrada za nerealizované výdaje.
8.4. V pøípadì, ¾e CK zru¹í zájezd z dùvodù uvedených v této kapitole, není to dùvodem, aby zákazník uplatnil nárok na ¹kodu.
 
9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
a) ze strany cestovní kanceláøe
9.1. CK mù¾e pøed zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z dùvodu zru¹ení zájezdu nebo z dùvodu poru¹ení smluvní povinnosti zákazníkem.
9.2. Odstoupí li CK od smlouvy z dùvodu poru¹ení smluvní povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK  odstupné stanovené v odst. 10. a  CK je povinna vrátit zákazníkovi v¹e, co od nìj obdr¾ela na úhradu ceny zájezdu.
b) ze strany zákazníka
9.3. Zákazník mù¾e od smlouvy odstoupit kdykoliv pøed zahájením zájezdu bez udání dùvodu za podmínek stanovených touto smlouvou.
9.4. Odstoupí li zákazník od smlouvy bez udání dùvodu, je povinen zaplatit CK  odstupné stanovené  v odst. 10. a  CK je povinna vrátit zákazníkovi v¹e, co od nìj obdr¾ela na úhradu ceny zájezdu.
9.5. Pokud CK poru¹í své povinnosti vyplývající z uzavøené cestovní smlouvy, má zákazník pøed zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy z dùvodu nedodr¾ení cestovní smlouvy cestovní kanceláøí. V tomto pøípadì CK nevzniká nárok na zaplacení odstupného, CK je v¹ak povinna vrátit zákazníkovi v¹e, co obdr¾ela na úhradu ceny zájezdu.

10. ODSTUPNÉ
10.1. Zákazník je povinen zaplatit CK následující odstupné za ka¾dou pøihlá¹enou osobu, pokud odstoupí od cestovní smlouvy z jiných dùvodù, ne¾ jsou uvedeny v odstavci 9.4. :

Den zru¹ení cestovní smlouvy : Odstupné .
Více ne¾ 80 dní pøed odjezdem 3 % z ceny zájezdu ( minim. 300 Kè )
80-61 dní 10 %
60-41 dní 20 %
40-21 dní 40 %
20-11 dní 60 %
10-5 dní 80 %
Ménì ne¾ 5 dní pøed odjezdem 100 % z ceny zájezdu

Vý¹e odstupného je vypoètena v procentech za základní ceny zájezdu nesní¾ené o pøípadné slevy.
10.2. Za den odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka, je pova¾ován den, kdy byla od zákazníka do CK písemnì doruèena informace o zru¹ení jeho úèasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od cestovní smlouvy oznámit na místo, kde zájezd zakoupil.

11. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
11.1. Odstupné dle odst.10. se neplatí, pokud odstupující za sebe vy¹le náhradníka a pøedá CK písemnì potøebné údaje o novém zákazníkovi do termínu, kdy je zmìna technicky mo¾ná. CK musí být doruèeno prohlá¹ení nového zákazníka, ¾e souhlasí s uzavøenou cestovní smlouvou.
Pokud zmìnu zákazníka nelze technicky provést ( napø. v pøípadì, ¾e v cenì zájezdu jsou obsa¾eny vnitrostátní letenky a tyto ji¾ nejsou v dobì oznámení zmìny k dispozici ) má CK právo navr¾enou zmìnu odmítnout.
11.2. Pùvodní a nový zákazník spoleènì a nerozdílnì odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladù spojených se zmìnou zákazníka i za splnìní v¹ech povinností vyplývajících z uzavøené cestovní smlouvy.  Pùvodní zákazník odpovídá za informovanost náhradníka o podmínkách zájezdu a cestovní smlouvy.
11.3. CK neruèí náhradníkovi za obstarání mezinárodních letenek a vstupního víza.

12. LETECKÁ DOPRAVA K ZÁJEZDÚM
12.1. CK  pro zákazníka letenku zprostøedkovává na základì objednávky zákazníka.  Dodavatel – letecká spoleènost – tuto slu¾bu prodává pøímo zákazníkovi a v tomto pøípadì CK nenese odpovìdnost za ¹kody a nedostatky zpùsobené dodavatelem ( tj. zejména za ¹kody zpùsobené zru¹ením letu, zpo¾dìním letu èi zpo¾dìním dopravení zavazadel zákazníkù ). Zákazník se mù¾e rozhodnout, ¾e si letenky obstará sám.
12.2. V nabídkovém listu jsou uvádìny ceny letenek a ceny leti¹tních a bezpeènostních tax a palivového pøíplatku, tyto ceny jsou pøedbì¾né a odpovídají cenám platným v dobì pøípravy nabídkového listu a jsou to ceny nejni¾¹í mo¾né. Ceny letenek a poplatkù se mohou mìnit a¾ do okam¾iku nákupu letenky.
12.3. Vzroste li cena letenky ( vèetnì poplatkù  ) o více ne¾ 10 % oproti pøedpokládané cenì, vy¾ádá si CK pøed zakoupením letenky souhlas zákazníka.
12.4. Dodavatel - letecká spoleènost -  mù¾e vyzvat k zaplacení a vystavení letenky i døíve ne¾ 40 dní pøed zaèátkem zájezdu. Zákazník musí být pøipraven k okam¾itému doplacení plné ceny letenky kdykoli po uzavøení cestovní smlouvy. Nedoplatí li cenu letenky ve lhùtì stanovené leteckou spoleèností, mù¾e být rezervace letenky zru¹ena.
12.5. Pøi zru¹ení objednávky letenky se odstupné ( stornopoplatky ) stanovuje dle podmínek dodavatele – letecké spoleènosti.
 
13. VÍZA
13.1. V pøípadì, ¾e je nutné víza obstarat pøed odjezdem na zájezd, pak zákazník objednává slu¾bu obstarání  vstupního víza uzavøením cestovní smlouvy ( pokud se smluvní strany nedohodly jinak ). Zákazník je povinen poskytnout zástupci CK svùj cestovní pas nejpozdìji v termínu stanoveném CK, nebo si potøebná víza zajistit sám.
13.2. Za udìlení víza pro vstup do zemì CK neruèí.
 
14. POJI©TÌNÍ LÉÈEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIÈÍ
14.1. Podmínkou úèasti na zájezdu je uzavøení úèinného poji¹tìní léèebných výloh v zahranièí na dobu trvání zájezdu. Zákazník prohla¹uje, ¾e si takové poji¹tìní obstará. CK nabízí zprostøedkování poji¹tìní léèebných výloh a pøipoji¹tìní  nákladù spojených se zru¹ením zájezdu ( stornopoplatkù ) u poji¹»ovny UNION. Poji¹tìní léèebných výloh není zahrnuto v cenì zájezdu.
 
15. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU
15.1. Informace o zájezdu budou upøesnìny v podrobných pokynech k zájezdu.
Ka¾dý úèastník je obdr¾í zpravidla 3 a¾ 4 týdny pøed odjezdem, nejpozdìji v¹ak 7 dní pøed odjezdem.
15.2. Pokud zákazník neobdr¾í vý¹e uvedené pokyny 7 dní pøed odjezdem, zavazuje se kontaktovat prodejní kanceláø. V opaèném pøípadì se má za to, ¾e zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdr¾el.
15.3. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporuèení  uvedená v podrobných pokynech (pøedev¹ím po¾adavky na vybavení ). CK má právo vylouèit zákazníka z úèasti na programu, pokud jeho vybavení neodpovídá po¾adavkùm uvedených v podrobných pokynech k zájezdu.

16. ODPOVÉDNOST CESTOVNÍ KANCELÁØE
16.1.  Cestovní kanceláø odpovídá zákazníkovi za poru¹ení závazkù vyplývajících z uzavøené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splnìny cestovní kanceláøí, nebo jinými dodavateli slu¾eb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
16.2.  Cestovní kanceláø se mù¾e odpovìdnosti za ¹kodu zpùsobenou poru¹ením právní povinnosti zprostit jen tehdy, proká¾e li, ¾e tuto ¹kodu nezavinila ona, ani jiní dodavatelé slu¾eb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a ¹koda byla zpùsobena
a) zákazníkem
b) tøetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skuteènost nebylo mo¾né pøedpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabránìno ani pøi vynalo¾ení ve¹kerého úsilí, které lze po¾adovat
 
17. REKLAMACE
17.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi slu¾by, které jsou souèástí zájezdu, øádnì a vèas, v souladu s uzavøenou cestovní smlouvou a obecnì závaznými právními pøedpisy.  Jestli¾e zákazník zjistí, ¾e slu¾ba poskytnutá CK neodpovídá slu¾bì nabízené v nabídkovém listu a v pøípadných upøesòujících informaèních materiálech, nebo byly poru¹eny tyto  v¹eobecné podmínky, mù¾e uplatnit své právo na reklamaci.
17.2. V prùbìhu zájezdu lze vadu slu¾eb reklamovat u vedoucího zájezdu.  Je li závada odstranìna v pøimìøené lhùtì, má se za to, ¾e slu¾ba je bez vady. Pokud není mo¾né zjednat nápravu v pøimìøené lhùtì, sepí¹e vedoucí zájezdu o reklamaci záznam.
17.3.  Po ukonèení zájezdu mù¾e zákazník uplatnit reklamaci bez zbyteèného odkladu v místì zakoupení zájezdu. V pøípadì, ¾e zákazník po¾aduje finanèní náhradu, je nutné podat reklamaci písemnì.
17.4. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo li uplatnìno do 3 mìsícù od skonèení zájezdu.
17.5. Vedoucí CK ( nebo jím povìøená osoba  ) je povinen reklamaci vyøídit nejpozdìji do 30 dnù od jejího uplatnìní nebo ode dne ukonèení zájezdu v pøípadì, ¾e reklamace byla uplatnìna na zájezdu a nebyla vyøe¹ena na místì.
 
18. ODPOVÌDNOST ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU
18.1. Zákazník se zavazuje, ¾e v dobì konání zájezdu bude dr¾itelem platného cestovního dokladu. Tento doklad musí splòovat mimo jiné i po¾adavky státu, do kterého cestuje na minimální platnost dokladu po návratu. Dále se zavazuje, ¾e bude dodr¾ovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a dal¹í právní pøedpisy tohoto státu. Následky nesplnìní tìchto povinností nese zákazník a CK neodpovídá za pøípadné vzniklé ¹kody.
18.2. Zákazník se zúèastòuje zájezdu a sportovního programu, zejména horské turistiky a cyklistiky na vlastní nebezpeèí. Zákazník prohla¹uje, ¾e si není vìdom ¾ádných záva¾ných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav èi bezpeènost bìhem zájezdu.
18.3. Zákazník si je vìdom, ¾e se zúèastòuje zájezdu do oblasti, kde existují bezpeènostní a zdravotní rizika. Zákazník se zavazuje øídit se bìhem zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a prùvodce a pøi pøípadném individuálním programu v terénu informovat vedoucího zájezdu o plánované trase a programu. Zákazník se zavazuje, ¾e se bude bìhem zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi nav¹tívené zemì a tak, aby nepo¹kozoval pøírodu a okolní prostøedí.
18.4. CK nenese odpovìdnost za majetek zákazníkù v pøípadì po¹kození, ztráty, èi kráde¾e.
18.5. Je – li zákazník pod vlivem alkoholu nebo omamných prostøedkù, nebo pokud jeho vybavení a okam¾itý fyzický a psychický stav neodpovídají nároènosti programu, má vedoucí právo vylouèit zákazníka ze sportovního programu èi zakázat mu plánovanou trasu. V krajním pøípadì mù¾e vedoucí vylouèit bez náhrady ze zájezdu nebo z jeho èásti zákazníka, který hrubì ru¹í jeho prùbìh, nebo ostatní úèastníky. V tìchto pøípadech se neúèast na programu nepova¾uje za nenaplnìní  slu¾eb ze strany CK.
 
19. ZVLÁ©TNÍ USTANOVENÍ

19.1. Zákazník je seznámen s tím, ¾e zájezdy s CK jsou zájezdy fotografickými a tomu je tedy podøízen úèel a program tìchto zájezdù.  Zákazník souhlasí s tím, ¾e mù¾e dojít ke zmìnì nebo nedodr¾ení programu nejen podle bodu 7, ale té¾ i v pøípadì zdr¾ení se z dùvodù zájmovì fotografických, jako je napøíklad prodlou¾ená zastávka díky výhodným svìtelným podmínkám.
19.2. Zákazník souhlasí s tím, ¾e v pøípadì, ¾e se pøi zájezdu nadpolovièní vìt¹ina zákazníkù dohodne na zmìnì trasy nebo ubytování (vìt¹inou jde o zmìny zpùsobené pozdr¾ením se, pøípadnì nalezením jiného fotogenického místa) a zároveò odhlasují závazek na sebe pøevzít vícenáklady s tím spojené, jsou ostatní zákazníci povinni respektovat toto rozhodnutí vèetnì úhrady tìchto vícenákladù. V pøípadì rovnosti hlasù zákazníkù rozhoduje o pøípadné zmìnì hlas pøítomného zástupce CK.

 
20. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
20.1. Cestovní smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro ka¾dou ze smluvních stran a nabývá platnosti a úèinnosti k tomu dni, kdy byla podepsána obìma stranami. Obvykle ji nejprve podepisuje zákazník ( pøihlá¹ení na zájezd ) a následnì CK ( zaøazení do zájezdu ).
20.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost v¹eobecných podmínek a cestovní smlouvy.V Teplicích dne 1.12.2007


øeditel spoleènosti Faranji s.r.o.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta