Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Vítejte v EtiopiiEtiopie. 


Zemì stovek a tisícù kilometrù, domov Archy úmluvy, strá¾ce jedné z nejstar¹ích civilizací na svìtì. Turistický ráj. Krásný, utajený, tajemný. Zemì se starovìkou kulturou, s koøeny a tradicemi sahajícími více ne¾ 3000 let daleko. Cestovatel v Etiopii doslova cestuje èasem k nádherným památkám a rozvalinám staveb zbudovaných pøed dávnými staletími.

Etiopie je skuteènì zemí plnou kontrastù a extrémù, vzdálenou a nespoutanou. Právì tady se dají najít nìkterá z nejú¾asnìj¹ích a nejvíce strhujících míst afrického kontinentu, a» u¾ to jsou okouzlující ¹títy Semien Mountains, èi ve skále vytesané chrámy patøící právem do svìtového kulturního dìdictví UNESCO. Najdete tu  nejen jedny z nejvy¹¹ích hor Afriky, ale paradoxnì i místa na svìtì nejhlub¹í, jako je do ¾havého horka rozpálená, ale fascinující  proláklina Danakil s prskajícími fumaroly a témìø mìsíèní krajinou.

Etiopie je zemí, její¾ stáøí se vzpírá lidské pøedstavivosti. U¾ víc ne¾ pøed tøemi miliony let se zde procházel jeden z na¹ich prvních pøedkù, dáma známá z ka¾dé uèebnice antropologie, kterou její objevitel pojmenoval Lucy podle slavné písnì skupiny Beatles. Témìø kompletnì zachovalá kostra této "pramatky lidského rodu" byla objevena v roce 1974 v Hadaru, ve zmínìné oblasti Danakil, kde panují nejtì¾¹í podmínky pro pøe¾ití.

Divy Etiopie tím ale zdaleka nekonèí. Jen jediné dílo pøírody je mo¾né pozorovat bì¾ným lidským zrakem z paluby vesmírné lodi, a tím je velké údolí Great Rift Valley s øetìzcem krásných jezer, kolem nich¾ se rozkládají jedny z nejkrásnìj¹ích etiopských národních parkù. Rozmanitá krajina zahrnující hory, jezera, pou¹tì, savany i cokoli mezi nimi je domovem udivujícího a neskuteèného mno¾ství volnì ¾ijících ¾ivoèichù a ptákù, z nich¾ øada ¾ije právì jen v Etiopii.

Unikátní je v této fascinující zemi také nábo¾enství - právì ortodoxní køes»anská víra a její rituály jsou tím, co do Etiopie láká mnohé z náv¹tìvníkù. Nejznámìj¹í jsou mo¾ná ve skále vytesané chrámy v Lalibele oznaèované jako 'osmý div svìta'. Ale stejnì nádherné jsou chrámy vytesané v horách v oblasti Tigray, do nich¾ se èasto dostanou jen ti nejodhodlanìj¹í a nejzbo¾nìj¹í.

V Etiopii je ale také hluboce zakoøenìn islám. Pøítomnost tohoto nábo¾enství je nejsilnìj¹í v romantickém mìstì pod hradbami zvaném Harar, ale elegantní minarety me¹it je mo¾né vidìt témìø v¹ude na venkovì. Ov¹em pro náv¹tìvníky z Evropy jsou snad nejatraktivnìj¹í ji¾ní národy se svými animálními nábo¾enskými obøady. Od osady k osadì mohou mít náv¹tìvníci pocit, jako by se noøili do úsvitu civilizace, do samotné doby kamenné. Je jen málo míst na svìtì, kde se èas zastavil. Na jihu Etiopie tomu tak je¹tì je; v oblasti, kde ¾ijí unikátní kmeny s vlastními zvyky, celními právy, starobylými øemesly a ohromujícím poètem 85 jazykù s více ne¾ 200 dialekty.

Provincie Kaffá je obecnì pova¾ována za oblast, kde èlovìk poprvé vyu¾íval a pìstoval rostliny kávovníku, a také za oblast, která dala samotné kávì jméno. Lidová legenda tvrdí, ¾e mladý pastýø jménem Kaldi s údivem pozoroval své kozy, které se napásly na listech a bobulích kávovníku a zaèaly být nesmírnì aktivní. Své zji¹tìní si pastýø nenechal pro sebe; nyní káva a její export patøí k páteøi ekonomiky Etiopie a tradice vaøení kávy se dodr¾uje v ka¾dém etiopském domì. Ostatnì v hlavním mìstì Addis Abebì také naleznete velmi slavnou kavárnu pojmenovanou podle slavného pasáèka „Kaldis“.

V roce 1582 celý køes»anský svìt pøijal namísto nepøesného Juliánského kalendáøe modernìj¹í, revidovaný Gregoriánský kalendáø. Etiopie o této úmluvì nevìdìla a nikdy se to ani nedozvìdìla. V dùsledku toho je Etiopie sedm let a osm mìsícù „za“ zbytkem køes»anského svìta. Kalendáø má 12 mìsícù o délce 30 dnù a poté dal¹í mìsíc o délce trvání pìt dnù (¹est dní v pøestupných letech). První mìsíc etiopského roku, Meskerem, se více èi ménì shoduje s na¹ím mìsícem záøí. Etiopský Nový rok pøipadá na 11. nebo 12. záøí.

Obecné fotogalerie:

Etiopie - bytí a existence
Kávový obøad - nejslavnìj¹í etiopská slavnost
HIV - Road to Perdition

Soccer Hope
Zpráva o pohøbívání


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta