Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Ty vole, Márty, jak to pí¹e¹? Fendrychùv blogoromán

Blogoromán Slib, ¾e mì zabije¹ uvedl v úterý v Praze Martin Fendrych. Komentátor TÝDNE publikoval jeho jednotlivé díly týden co týden na svém blogu na stránkách on-line deníku TÝDEN.CZ. Ty pak coby knihu nyní vydalo nakladatelství Argo a Fendrychovo dílo navíc doplnilo autentickými diskusními pøíspìvky z blogu. Autor vèera kní¾ku pøedstavil v kavárnì Starbucks na pra¾ském Václavském námìstí. Ètení ukázek z blogorománu prokládal písnièkami bard Karel Vepøek. Blogoromán coby termín je podle v¹eho Fendrychùv vynález.

Autor: - red -

26.05. 22:45

První zájemkynì o autogram.

V anotaci na knihu nakladatelství Argo pí¹e: "Román popisuje skuteèný pøíbìh dvou milencù - Ládi a Vìry (jména byla zmìnìna). Láïa podniká, je rozvedený a ¾ije lezením. Trénuje v boulderech, leze po horách. Vìra øídí laboratoø v Praze, je ¹pièková vìdkynì, a její mu¾, Nìmec, pracuje jako právník v Bruselu. Jsou bezdìtní, ona spí s Láïou a je¹tì s jedním mu¾em. Tøicítku má za sebou, tou¾í po dítìti.

Komplikovaný vztah postav pøíbìhu ukazuje „restartovanou" morálku souèasnosti, vysokou míru volnosti i osamìlost, která free-vztahy provází. Napínavý pøíbìh, který nepostrádá tajemství, je velmi souèasný. Najdete v nìm teambuilding, paintball, levitaci, comming out i extrémní dobrodru¾ství na ledovci v Alpách. V centru v¹ak stojí komplikované vztahy Vìry a jejích mu¾ù.

Jednotlivé kapitoly románu Slib, ¾e mì zabije¹ autor týden co týden zavì¹oval na blog serveru Tyden.cz. Byl hojnì nav¹tìvovaný, vzbudil velké ohlasy ètenáøù - nad¹ené i zavrhující (èást z nich v knize najdete). Pøímí aktéøi pøíbìhu o sobì na blogu èetli a jejich reakce na vyprávìné vlastní osudy i pøedstavy o tom, co má èi mìlo být napsáno, se objevují v románu. V tom je zcela nový. První èeský blogoromán je plný zvratù, gagù i míst, kde jde o ¾ivot a jeho smysl. Martin Fendrych je výborný vypravìè s výrazným stylem a humorem."

Pak si to vydá¹ jako knihu, øekl mi Dalibor Bal¹ínek. 

Martin Fendrych je kmenovým blogerem on-line deníku TÝDEN.CZ. Poté, co skonèil pøíbìh Ládi a Vìry, zaèal na webu týden co týden publikovat pøíbìh jiný. Ji¾ del¹í dobu je u ètenáøù nejoblíbenìj¹ím blogerem (v souèasné dobì má známku 8,39).


Blogospisovatel Martin Fenfrych a jeho blogoromán.Ty vole, Márty, jak to pí¹e¹?

Víc ne¾ suchý popis díla ale napoví ukázka hovorového stylu, jakým Fendrych knihu napsal a kterým nechal promlouvat své postavy. Nìkteøí ètenáøi blogu pochybovali, ¾e hrdinové pøíbìhu existují. Co na to Fendrych? "...Lezec, dej mu Pán Bùh vìènou slávu, mi pak vyèítal: Ty vole, Márty, jak to pí¹e¹? Jak si mù¾ou myslet, ¾e já jako nejsem? Dy» to pak skoro jako dybych fakt nebyl! ®e si to myslej o Vìøe, to mi nesere, vona nìkdy fakt, jako dyby nebyla, a já jí øikám, co dìlá¹? Ale já? Ví¹, jak já sem? Já sem tak, ¾e to nìkdy skoro nemù¾u ani vydr¾et, a kdybych nevlít na stìnu a nedal si òákou fakt supertì¾kou cestu, tak snad vybuchnu!"

Na ètení Martin Fendrych pozval právì i podblogery, jak nazývá ty, kteøí "psali svoje poznámky, výtky, ¾ádosti, a» se jdu vycpat, chvály a rady, jak dál, pod blogy o Láïovi a Vìøe, Lezcovi a Vìdkyni, a jejich¾ podblogy se objevily v blogorománu".

Ukázalo se v¹ak, ¾e síla internetu spoèívá i v anonymitì. Veøejnì se na ètení k podblogování nikdo nepøihlásil.

Foto: Radek Burda z portfolia 30 ostrých, http://burda.galerie-30-ostrych.tyden.cz/

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta