Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Trekking v horách

Fotogalerie:  Simien Mountains - Nejkrásnìj¹í hory Afriky

Pevné krystalické horniny na etiopském území se skládají z ¾uly a ruly a obsahují mnoho cenných pøímìsí. Èást Etiopie byla kdysi moøem, tak¾e se zde nacházejí i usazené horniny, hlavnì vápno a pískovec, které byly pozdìji nalezeny v sopeèném materiálu ve vrstvách nad starou krystalickou horninou. V nìkterých místech dé¹» naru¹il novìj¹ích materiál a obna¾il pùvodní horninu. Následná eroze tohoto sopeèného základu pøinesla ony pro Simienské hory tak typické a dramatické vý¹kové rozdíly; hluboké soutìsky a proti tomu zubaté skály. Simienky, jak jsou nazývány cestovateli, patøí k nejkrásnìj¹ím horám Afriky vùbec. Ostatnì v Etiopii je mnoho hor s vý¹kami nad 4000 metrù (13000 stop) a nejvy¹¹í bod Etiopie - Ras Dashen s vý¹kou 4543 metrù (14901 stop) - je ètvrtou nejvy¹¹í horou Afriky. Pro objevování tìchto hor je dùle¾ité øíci, ¾e terény jsou pøevá¾nì velmi jednoduché. Není potøeba být trénovaným horolezcem a pøesto si tyto hory mù¾ete dokonale u¾ít. V Simienkách existuje nìkolik kempù, které tvoøí bájeènou základnu pro va¹e potulky a v¾dy budete pøekvapeni, jaké ú¾asné pohledy a prùhledy do okolní krajiny se vám naskytnou. Snímky, obrázky z tìchto hor vám zùstanou v pamìti nav¾dy.

Obecnì první zastávkou je tábor Sankaber, jen pár kilometrù od posledního obydleného mìsta Debark, který slou¾í jako “potravinová a odborná základna” pro výpravy. Nadmoøská vý¹ka kempu je 3239 metrù (10600 stop) a cesta do nìj vede pøevá¾nì pøes pìstební plochy. Od tohoto místa ji¾ náv¹tìvníci mohou chodit po okraji propasti, kde mohou získat svùj první letmý pohled na velkolepé scenérie. Ze zvíøat lze vcelku bì¾nì spatøit endemický druh opic - paviány D¾elada, a to nikoli jednotlivé kusy jak byste èekali, ale celé divoké tlupy. Kdo je je¹tì nevidìl, bude ohromen. Èas od èasu se zde vyskytuje i etiopská li¹ka, zvaná té¾ Simienský ¹akal, ale ta se vyskytuje skuteènì vzácnì a daleko spí¹e ji máte pøíle¾itost uvidìt v Bale Mountains, v horách a Národním parku tého¾ jména na jihu zemì. Nezapomeòme ale i na èasto zde pøítomného kozoro¾ce z øady Walia s nádhernì zakroucenými rohy.

Názvy jako Geech, Chenek, Buait, Emet patøí k dal¹ím kempùm, které cestovatelé po národním parku mohou vyu¾ít, tyto kempy v¹ak ji¾ slou¾í jen tìm, kteøí budou po parku pou¾ívat pouze vlastní nohy. Doufáme ale, ¾e takových z vás bude vìt¹ina, proto¾e teprve u nich se skrývá to nejkrásnìj¹í, co Simien Mountains nabízí. Ostatnì jsme tu kdykoli pro vás a pøipraveni vám pøipravit plán trekù pøesnì podle va¹í chuti a po¾adavkù.Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta