Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Severní historická trasa

Nejpopulárnìj¹í trasa, kterou absolvuje více jak 98% náv¹tìvníkù, kteøí poprvé zavítají do této zemì. Ohromující dìdictví køes»anství, které byste tady, v "èerném koutì" Afriky, vlastnì nikdy nehledali. A pøitom byla Etiopie tøetí zemí, která køes»anství pøijala jako státní nábo¾enství.

Fotogalerie: Severní historická cesta, Etiopské velikonoce, Slavnost Meskel

8.1 Severní historická trasa (po zemi) - 11 dní a 10 nocí

Highlights: Bohatá historie, památky, kostely, klá¹tery, nádherné stély, hrady, ve skále vytesané kostely, paláce, nástìnné malby, barvité trhy, údolí, volnì ¾ijící zvíøata, ptáci, lidé…

Den 1: Addis Abeba. V amhar¹tinì Addis Ababa znamená "nová kvìtina”. Snad se vám tato kvìtina bude líbit. Nocleh v hotelu.

Den 2: Celodenní pøejezd do Bahir Daru. Cesta pøes soutìsku Modrého Nilu a náv¹tìva klá¹tera Debre Libanos. Nocleh v hotelu.

Den 3: Bahir Dar. Celý den strávíme v Bahir Daru vystavìném ve vý¹ce 1.830 metrù nad moøem - v atraktivním mìstu se stromy lemujícími silnice a s hlubokým modrým jezerem v pozadí. Jezero Tana je etiopským nejvìt¹ím jezerem a je celé poseto ostrovy. Ranní výlet lodí ke klá¹terùm na poloostrovì Zege - Ura Kidanemheret a klá¹ter Kibran Gabriel, kde lze vidìt neopakovatelné nástìnné malby s køes»anskou tematikou. Pøi cestì zpìt do Bahir Daru uvidíme místo, kde øeka Blue Nil vytéká z jezera Tana.

Odpoledne náv¹tìva vodopádù Tis Issat na øece Modrý Nil. Nocleh v hotelu.

Dny 4: Gondar. Náv¹tìva hradu a lázní ze 17. století ve mìstì Gondar, které nechal vystavìt král Fasilades.  V podveèer náv¹tìva bohatì zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v ka¾dé publikaci zmiòovaným stropem. Nocleh v hotelu.

Den 5: Cesta do Axumu. Celodenní pøesun kolem nádherných výhledù na Simienský Národní park a krásné údolí Tekeze. Nocleh v hotelu.

Den 6: Axum. Celodenní prohlídka hlavního mìsta jedné ze ètyø velmocí dávného antického svìta. Uvidíme pozoruhodné náhrobky a obelisky, k dispozici jsou také hroby a hrady bývalých panovníkù, jako kostel Sv.Marie Sionské, postavený na místì prvního etiopského kostela. O kapli v kostele se traduje, ¾e právì sem etiop¹tí ortodoxní køes»ané umístili Archu úmluvy. Z okolních kopcù uvidíme hrad krále Kaleba a den zakonèíme v lázních královny ze Sáby. Nocleh v hotelu.

Den 7: Klá¹tery a chrámy. Bìhem cesty do Mekelle nav¹tívíme klá¹ter Adamov Garima, pohanský chrám Yeha z 5. století a klá¹ter Debre Damo - první sub-saharský klá¹ter køes»anské církve také z 5.století - vstup je pro ¾eny zakázán. Nocleh v hotelu.

Den 8: Cesta do Lalibely. Dopoledne muzeum v Mekelle, pøi cestì klá¹ter Yimrhane Kirstos. Nocleh v hotelu.

Den 9: Náv¹tìva do skály vytesaných chrámù v Lalibele. Ranní m¹e a první èást klá¹terù, po obìdì objevování krás chrámù registrovaných v kulturním dìdictví lidstva - starovìký osmý div svìta. Nocleh v hotelu.

Den 10: Dessie a klá¹ter Nakutola'ab. Pøejezd do Dessie, náv¹tìva støedovìkého klá¹tera nedaleko Lalibely. Nocleh v hotelu.

Den 11: Návrat do Addis Ababy. Pøejezd do Addis Ababy pøes velkolepou náhorní plo¹inu Shewan a s krásnými scenériemi okolní krajiny. Rozluèková etiopská tradièní veèeøe s tradièním tancem a odvoz na leti¹tì.

 

8.2 Severní historická trasa (komb.letecky a minibus) - 6 dní a 5 nocí

Den 1: Addis Ababa. Odvoz z leti¹tì. Prohlídka mìsta - Národního muzea s nejstar¹ím objeveným èlovìkem - s Lucy, náv¹tìva nejvìt¹ího afrického trhu pod ¹irým nebem - Mercato. Veèeøe v tradièní rastauraci s ¾ivou taneèní show. Nocleh v hotelu.

Den 2: letecky do Bahir Daru. Náv¹tìva klá¹terù na ostrovech jezera Tana (lodní výlet) a vodopádù na Modrém Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 3: Po silnici do Gondaru. Nv¹tívíte královský palác a láznì krále Fasiladese, èi kostel Debre Brehana Selassieho s nádhernì zdobeným stropem. Nocleh v hotelu.

Den 4: letecky Gondar-Lalibela. Lalibela se nachází v nadmoøské vý¹ce 2600 metrù nad moøem. V mìstì samém se nachází 11 monolitických chrámù, která byla postaveny ve dvanáctém století a jsou vyøezány ze skalního masivu rù¾ové ¾uly a byly klasifikovány jako jeden z divù svìta. Ka¾dý chrám má jedineèný architektonický styl, v¹echny jsou skvìle vyøezávané a vìt¹ina z nich je zdobena i nádhernými obrazy. Nocleh v hotelu.

Den 5: letecky Lalibela-Axum. Celodenní prohlídka bývalého mocného mìsta, které bylo kapitulou jedné ze ètyø velmocí dávného antického svìta. Uvidíme pozoruhodné náhrobky a obelisky, k dispozici jsou také hroby a hrady bývalých panovníkù jako kostel Sv.Marie Sionské, postavený na místì prvního etiopského kostela. O kapli v kostele se traduje, ¾e právì sem etiop¹tí ortodoxní køes»ané umístili Archu úmluvy. Z okolních kopcù uvidíme hrad krále Kaleba a den zakonèíme v lázních královny ze Sáby. Nocleh v hotelu.

Den 6: letecky Axum - Addis Ababa. Nákupy a tradièní noc ve víru tance. Odvoz na leti¹tì.

 

Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta