Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Severní historická cesta

Zemì, jejich¾ dávná kultura a nádherná krajina odrá¾í mimoøádnou minulost. To je Etiopie - to je minulost, která zaèala na poèátku èasu - v samé kolébce lidstva. Etiopie je starobylá krajina stojící mimo na¹i pøedstavivost, proto¾e to ona stojí na samém poèátku lidstva. Je to zemì královny ze Sáby, místo legendárních a dávných pravidel, pøíkazù, pohádkového království a dávných tajemství.

Etiopie, nejstar¹í nezávislý národ v Africe, si nese své dìdictví, které pochází z prvního století na¹eho letopoètu. Obchodníci z Øecka, Øíma, Persie a Egypta se dozvìdìli o bohatství území, které je dnes Etiopií, ji¾ v prvním století na¹eho letopoètu. Tím územím byl Axum - hlavní mìsto veliké øí¹e. Øí¹e, která se stala jednou z prvních køes»anských zemí Afriky. Pozdìji, v 10. století, význam Axumu poklesl a v zemi vládla nová dynastie Zagwe v místech, kde je nyní Lalibela. Axum, Lalibela a Gonder tak nesou nejvìt¹í historické dìdictví.

Nábo¾enství mìlo v¾dy v Etiopii znaèný vliv. ®ádná zemì v subsaharské Africe nemù¾e vysledovat svùj pùvod tak daleko zpìt jako právì Etiopie. Etiopie je uvedena tøiatøicetkrát v Bibli a mnohokrát v Koránu. Mo¾ná i to je dùvod, proè tak mnoho náv¹tìvníkù se stále navrací na 'historickou trasu', a nechá si vyprávìt barvité pøíbìhy a fantastické povídky o té dávné zemi dnes známé jako Etiopie.

Velmi dobøe udr¾ovaná 'historická cesta' po severní Etiopii dnes tvoøí jádro cestovního ruchu v zemi. Lze pravdìpodobnì bez nadsázky øíci, ¾e 98% cestovatelù po Etiopii zaèíná právì touto trasou. A je to tak správnì. Není jiná cesta v sub-saharské Africe a v jistém smyslu ani jiná na svìtì, která by cestovatelùm pøipravila tak bohatý historický a kulturní poklad, jaký je obsa¾en na cestì po severní Etiopii. Tato cesta je putování, kolem ètyø mìst na severu, a poté nás zavede do hradbami obklopeného mìsta Harer na východì. Ka¾dé místo a ka¾dé mìsto se pøitom nesmírnì li¹í toho druhého.

Lalibela

Pro vìt¹inu náv¹tìvníkù Etiopie jde o nejvýznamnìj¹í zastávku na severním okruhu. Støedovìké hlavní mìsto Lalibela, ve kterém vysoko v horách stojí komplex dvanácti do skály vytesaných kostelù. Pro svoji dechberoucí krásu se tyto kostely staly oprávnìnì “osmým divem” svìta a dnes patøí do svìtového bohatsví UNESCO. Církev zde dodnes stojí jako inspirativní zdroj køes»anské civilizace, tak pøekvapující v “èerné Africe”.

Bahir Dar

Vìt¹inou se bere jako první zastávka na Severním okruhu. Ru¹né obchodní centrum vystavìné na ji¾ním bøehu jezera Tana, nejvìt¹í vodní plochy v Etiopii a oficiálního zdroje Modrého Nilu. Kromì fascinujícího a velmi tradièního trhu a bohatého ptaèího ¾ivota, je Bahir Dar pøirozenou základnou pro nìkolik výletù: na senzaèní vodopády Modrého Nilu, a pro lodní výlet na nìkteré (a nebo v¹echny) ú¾asné støedovìké klá¹tery rozeseté na ostrovech a poloostrovech jezera Tana.

Gondar

Na sever od jezera Tana je oblíbené druhá zastávka severního okruhu - mìsto Gondar. Gondar byl hlavním mìstem Etiopie po témìø 300 let od roku 1635. Mìsto je proslulé impozantním hradem ze 16. století a nádhernì vyzdobeným kostelem Debre Birhan Selassie. Milovníci trekù a pì¹í turistiky mohou na severu nav¹tívit neopakovatelná panoramata Simienskych hor s divokými tlupami paviánù D¾elada a kozoro¾cù Walia. Po nedávno vybudované zpevnìné silnici je Simienský národní park reálnì dosa¾itelný i jako jen jednodenní výlet z Gondaru, doporuèujeme ale výlet alespoò tøídenní nebo si zorganizovat speciální trek pøes vesnici Arkwasie, který trvá osm dnù.

Fotogalerie ze severní historické cesty - putování za starovìkým køes»anstvím

Axum

Tøetí zastávkou na historickém okruhu je starobylé hlavní mìsto Axum le¾ící poblí¾ eritrejské hranice v srdci bývalé Axumitské øí¹e, útvaru, který této oblasti dominoval hospodáøsky i politicky asi tisíc let pøed jeho rozpadem okolo roku 700 na¹eho letopoètu. Axum je pro cestovatele dnes známý svými obøími obelisky (náhrobky), které se nacházejí v severovýchodní èásti mìsta. Ale vlastnì celé mìsto se skládá z fascinující smìsi antických památek, katakomb, ruin palácù a skalních rytin, které jsou svou slo¾itostí velkou záhadou starobylé civilizace. Tato záhada je umocnìna i tím, ¾e nedaleký Yeha Temple, byl podle odhadù vybudobán u¾ pøed 2500 lety. Axumský kostel svaté Marie Sionské je pokládán za místo, kde je ulo¾ena posvátná Archa úmluvy, a který je ji¾ více jak 1600 let srdcem duchovní etiopské ortodoxní církve. Axumitské architektonické dìdictví ¾ije i v nìkolika dal¹ích starobylých chrámech, pøístupných jen mu¾ùm a jen po spu¹tìných lanech ze srázu - jako napøíklad slavný klá¹ter Debre Damo.

Harar

Poslední zastávkou na cestì a první ve východní èásti zemì je mìsto Harar, dobøe známé pro své islámské uèení a jeho ¹koly, stejnì jako pro svá øemesla jako tkaní a ko¹íkáøství. Dostáváme se z oblasti køes»anské do oblasti islámské. Nádherné ¾eny ve svítivých, svìtlých barvách se procházejí mìstem, mnohdy obleèené i v èervených, fialových nebo èerných ¹atech se sametovými kalhotami a zahalené do svìtle oran¾ových ¹átkù. Mezi nejzajímavìj¹í místa patøí samotné hradby mìsta Harar obklopující celé mìsto po stovky let. Jen pìt bran do nìj vedlo a¾ do roku 1889, kdy císaø Menelik II. postavil dal¹í dvì. A to je do dne¹ních dob v¹e. Uniknout by vám ale nemìl ani starý královský palác Ras Makonnen (zbudovaný otcem posledního krále z Etiopie a po nìm také nazvaný) èi me¹ita Jami, její¾ historie sahá a¾ do 17. století a dnes je jednou z dal¹ích 89 me¹it. A blízko této me¹ity je i dùm, kde ¾il slavný francouzský básník Arthur Rimbaud po útìku z Francie. Nakonec veèer pak ka¾dý z náv¹tìvníkù se musí zúèastnit obøadu krmení hyen, který je zde vyhlá¹ený.

Fotogalerie z Hararu - cestou po muslímské èásti Etiopie
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta