Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Radek Burda ®ivotopis

   
Radek Burda

(Fotí témata, která hýbou dne¹ním svìtem a sna¾í se fotit tak, aby to svìt bavilo. Pí¹e èlánky proto, aby to lidi bavilo èíst a snad to lidi baví èíst. Poøádá výpravy, proto¾e doufá, ¾e jeho výpravy jsou poøádány jinak. ®e nejsou zabalené do staniolu a nejsou navonìné ruským parfémem. Ti, kdo s ním cestovali, øíkají, ¾e jeli proto, aby vidìli a vìdìli, jaký je ¾ivot tam. Ne proto, aby ¾ili svùj ¾ivot a jezdili do zoologických zahrad se dívat na opice. Pro takové païoury jsou cestovní kanceláøe fischery. On organizuje výpravy proto, aby úèastníci ¾ili a cítili ¾ivot. Snad proto ponejvíce k stáru jezdí sám, proto¾e ¾ivot mù¾ete hlavnì pro¾ít, kdy¾ máte na jeho pro¾ití èas.)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Devadesátá léta se vìnoval cestovnímu prùmyslu. Autobusem do Bibione, lehátko, slunce, voda, autobus zpìt. Nìkdy to samé letadlem do Øecka.

Sám si pøitom zapoèal hledat svá opravdová témata a ztváròovat je fotoaparátem. Zapoèal trávit dny s posti¾enými AIDS, s bezdomovci, s cirkusáky, s lidmi v posledním stadiu rakoviny. Dnes je dr¾itelem nìkolika významných cen z mezinárodních fotografických soutì¾í.

V souèasnosti pí¹e a fotí pravidelnì èlánky pro hlavní èeské spoleèenské magazíny. Velkou odezvu mìla jeho pøedná¹ka uskuteènìná v roce 2009 pøi pøíle¾itosti cestovatelského festivalu "Kolem svìta".

Pøi své práci stíhá i pravidelnì fotit pro tiskovou agenturu Mediafax, se svojí fotografií z Hradu se dostal jako Foto dne na hlavní stránky TV Nova.

Poslední (last but not least) jeho aktivitou je pravidelné vedení rubriky "Pøevá¾nì nevá¾nì" na jednom z nejvìt¹ích cestovatelských serverù, na Orbion.cz.


Fotografická ocenìní / Awards:        (zde)   
         
             
       Paris                               New York                           Los Angeles                   Santa Barbara, Kalifornie

Publikované èlánky / Tearsheets:        (zde)
MF Plus, Xantypa, Lidé a Zemì, Deník Smìr, Lidové noviny, Teplická revue, Zrcadlo
(výbìr z èlánkù publikovaných v poslední dobì naleznete ZDE)

 

Jeho fotografie se pravidelnì zobrazují v titulech provozovaných spoleèností Gawker Media, New York
(http://artists.gawker.com/5162531/radek-burda)

Výstavy / Exhibitions:

2009: Spoleèná výstava s Afisphoto (Dvoøáková, Fi¹er - 15ti násobní dr¾itelé Czech Press Photo) na téma Povodnì 2009 .
(záznam TV reportá¾e naleznete zde po kliknutí)2009: Kutnohorská fotogalerie (èerven)2009: Londýn, galerie HO.ST. a následnì pak Crane Kalman Gallery v Brightonu - v obou vystavena fotografie s názvem B.O. (èervenec-záøí) - prodány tøi kusy z limitované velkoplo¹né edice


Barack Obama, London

2008: kavárna ®elví doupì, Mìlník (únor)

2007: Výstavi¹tì PVA Letòany, Praha (èerven-srpen), Výstavní síò SÚJB Praha (záøí)

Galerie fotek / Photogallery:                     (zde)
fotografuje pøevá¾nì v cizích krajinách, pøesto je jeho ústøedním tématem èlovìk obecnì.
v poslední dobì ale zaèínají do jeho prací pronikat  i témata domácí.

oti¹tìné fotografie zvlá¹» dùle¾ité pro autora naleznete ZDE
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta