Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Uveøejnìná fota

Ka¾dé uveøejnìní fotografie je pro autora milé. Jsou ale uveøejnìní, která jsou pøeci jen mimoøádnìj¹í a pro Radka Burdu jistým zpùsobem více zásadní. O tìchto uveøejnìních by se rád s Vámi podìlil. Na této stránce.
5.3.2010  Pøíloha Pátek deníku Lidové noviny
4stránkový fotoeditorial seriálu "®ijeme v IKEA"2.3.2010
 

oti¹tìní fotografií z úspìchu na Sony World Photography Awards.5.8.2009
 

oti¹tìní fotografie z èervnových povodní na novojièínsku. Titul: Lidé a Zemì, èíslo 08/2009, rubrika Fotoohlédnutí.
13. - 17.5.2009 
pøijetí dvou fotografií do nejslavnìj¹ího fotografického festivalu konaného na severoamerickém kontinentì,
do New York Photo Festival: http://www.nyphotofestival.com

30.3.2009
 

Foto dne na serveru tn.cz provozovaném spoleèností TV Nova.
(Foto je z náv¹tìvy izraelského prezidenta ©imona Perese, kterého pøijal na Pra¾ském hradì èeský prezident Václav Klaus. Kouzelné je, ¾e celou dobu vedle mne stál a fotil vedle Petr Josek, fotograf agentury Reuters, nìkolikanásobný vítìz Czech Press Photo. "Foto dne"  na serveru TV Nova je témìø naprosto v¾dy vybráno právì od Rojtrù. Toho dne nikoli. Tak dík :-) Pane Josek, omluva.)


25.4.2009
Foto na serveru behej.com. Mám ten server rád, proto¾e se na nìm bìhá. A to já potøebuji jako prase drbání.
(ale nedìlám to)


5.6.2009 
uveøejnìní fotografie v deníku E15 - Bìháme pro Paraple.5.6.2009 
uveøejnìní fotografie v deníku E15 - Èeská Miss Iveta Lutovská.
27.5.2009
 

oti¹tìní 3 fotografií z pøedstavení knihy Martina Fendrycha "Slib, ¾e mì zabije¹" na serveru Tyden.cz.
Celý text s oti¹tìnými fotografiemi naleznete zde.23.6.2009 
oti¹tìní 3 fotografií Èeské Miss Ivety Lutovské na serveru humanitární organizace Adra. Sleèna Lutovská odjí¾dí na svoji dvoutýdenní misi do keòského mìsteèka Itibu.
Celý text s oti¹tìnými fotografiemi naleznete zde.


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta