Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Photo comics

Kdo se nebaví, ten ne¾ije. Ruské tanky se dávno pøetavily do ruských tanèíkù. Nebo taneèkù?
My goro¾ánci z kvartíry èíslo 265
(historie jedné semji  z Petìrburgu na výroèí 21.srpna)21.8.1968. Mùj nejdùle¾itìj¹í den. Jmenuji se Zinoèka. Zinoèka Kolmogorová. Narodila jsem se 21.srpna 1968. Teï jsou olympijskie a teï mi je právì 40 let. Pracuji v Petìrburgu jako prodavaèka. Je¹tì za Èeskoslovenska jako dìvu¹ka jsem u vás ¾ila celých deset let.Teï po novom jsem se k vám ji¾ tøikrát vrátila. Kamarádka Ljubica øíká, ¾e mi bude luè¹e ¾ít u vás. Ona je v Praze dvanáct let a teï ji¾ také pracuje v obchodì.
Voloïa. Mùj mu¾. Celých 18 let. Narodil se také 21.8.1968. Tak¾e se teï u nás chystá obrovská oslava. Máme ten den prostì moc rádi. Poprvé jsme se vidìli na parádì Prvního máje. On chce u vás pracovat jako programmist. Jen¾e bojíme se zde nechat svùj ¾ivot a hlavnì svùj byt. Ale rodièe kdysi pøesnì tohle udìlali a pøijeli k vám a otec zùstal pøes dvacet let. Praha, to je pro nás mìèta. O Praze sníme víc jak 10 let.


Na¹a kvartíra. Sedmnácté patro. Panelnyj dom. Jen 20 minutek na metro. Byt na nás pøevedli na¹i rodièe. Je tu výtah. Já i mùj mu¾ milujeme umìní. Ná¹ byt je ná¹ umìlecký kousek. V¹ichni nám ná¹ byt závidí. Já sama se ve svém bytì cítím jako královna. Ka¾dá stìna na¹eho bytu má jinou umìleckou tapetu. Jestli neodjedeme do Prahy, tak jedinì kvùli na¹emu bytu.
Jurij Alexandroviè. Mùj ba»ka. Kdý¾ jsem se rodila, on k vám akorát pøijel. A zùstal celých dvacettøi let. Posledních deset let i s maminkou a se mnou. Z té doby má otec mnoho pøátel. A mnoho jich zùstalo dosud. Teï táta pracuje v muzeu. Vojenském, samozøejmì. Jen¾e plat je velmi ¹patný. Na svoji práci je velmi hrdý a rád o ní vypráví. V¹ichni na¹i známí sní o cestì do Èech, ale on se bojí. A nikdo ho nemù¾e pøesvìdèit.


Mamu¹ka, má zlatá mamu¹ka. Celý ¾ivot se zabývala baletem. Ka¾dý týden jsme museli chodit do kina, divadla, galérii èi do cirkusu. Od té doby proto tak miluji umìní. Mamince se v Èechách nelíbilo. V Èechách pro ni nebyla mo¾nost tancování. Táta byl celý den v práci a ona sama v panelovém domì malièkého mìsta. Mezi èe¹kami si nikdy nena¹la pøítelkyni. O dobì strávené u vás ona nikdy nevypráví. Ani s mým brá¹kem, který se mi tam v Milovicích narodil.
Já se ve volném èas zabývám zpìvem. Miluji jak zpívá Alla Pugaèeva. Z èeských písní jsem se u vás nauèila a poøád zpívám "Malovaný d¾bánku". Nìkdy si zpívám celé dny a ani nevím proè. Mezi na¹imi zemìmi byly v¾dy tìsné svazky, a tak si myslím, ¾e bych se u vás mohla stát zpìvaèkou "ruských národních". U¾ jsem o tom napsala na èeské Ministerstvo kultury.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta