Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Napsali o nìm...

Výbìr z èlánkù, které o nìm byly oti¹tìny v poslední dobì.

5.2.2010 Pøíloha Pátek deníku Lidové noviny
4stránkový fotoeditorial seriálu "®ijeme v IKEA"

5.8.2009 Èasopis PhotoLife, dvojmìsíèník o fotografování
V rubrice osobnosti fotografie vy¹el èlánek z pera jeho ¾eny. Ni» na nìm nenechala suchou. Nu, je vtipná. Text èlánku naleznete zde15.12.2009 Èlánek o výstavì Pøíbìhy povodní, Nový Jièín
V dobì od 11.12. do 11.1.2010 se na radnici Nového Jièína konala spoleèná výstava RB a V. Fischera a A.Dvoøákové s tématem povodní. O této výstavì vznikl hodinový rozhlasový poøad, televizní reportá¾ a nìkolik èlánkù v místních novinách. Pøepis èlánku si mù¾ete pøeèíst zde.


2.3.2010  DigiFoto (a dal¹í noviny a magazíny)
oti¹tìní  zprávy z úspìchu na Sony World Photography Awards.


4.8.2009  MegaFon
Interní èasopis nakladatelské a vydavatelské skupiny Mladá Fronta pøinesl èlánek o výstavì fotografie B.O. v Galerii HO.ST. v Londýnì.5.6.2009  Magazín DigiFoto
Krátký rozhovor, který vy¹el v DigiFoto 6/2009. Rozhovor byl doplnìn o fotografie z demonstrace náckù v Ústí. Vìt¹í náhled rozhovoru naleznete na tomto odkaze. Fotogalerie z této demonstrace jsou zde.7.5.2009  Sedmièka
Barometr aktuálních událostí týdeníku Sedmièka.8.10.2008  Lidé a Zemì
Zmínka o druhém místì ve PhotoAwards 200830.4.2009  Xantypa
Oti¹tìní krátkého ¾ivotopisu

Video


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta