Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Lep¹í fotografie

Pan Radek Burda se zabývá fotografií a fotografováním del¹í èas. Jak u¾ to bývá, pùvodnì focení bylo jen doplòkem pøi jeho cestách, proto¾e pøeci jen obraz rychleji pøenese a déle zachová ten pocit z nav¹tívené krajiny. Dnes je snad dál. Dnes se sna¾í ve svých fotografiích nalézt du¹i míst, která nav¹tívil. Jejich vnitøní prostor. Nechce jen zobrazovat, ale rád by, abyste díky jeho fotkám "byli pøitom". Snad se mu to obèas povedlo, snad se mu to je¹tì obèas povede.
Fotky, které naleznete na tomto webu o Etiopii, patøí z pøevá¾né èásti k jeho pracem. Je to vlastnì proto, ¾e pan Radek Burda se do státu jménem Etiopie zamiloval a tuto zemi má prochozenou "skrz naskrz". A také proto, ¾e jeho fotky jsou víc, ne¾ jen záznamem turisty, který si ji prolétne.

Fotky z putování Radka Burdy po Etiopii naleznete ZDE.Dole uvádíme ji¾ jen práce, které nejsou inspirovány Etiopií.
Nìteré cykly obdr¾eli i ceny na mezinárodních soutì¾ích, nìkterých si zase autor vá¾í pro své vzpomínky na ty lidi tam.


Foto works  /  Other photos  (èást 1., ty povedenìj¹í)
(kliknìte na fotografii, aby jste si otevøeli celý cyklus fotografií na dané téma)

Èeské psychoterapeutické legendy

Iran: Ordinary People, Ordinary Life

Gardens and gardeners

Dvojí tváø Èíny

Pane-jo-story

Indian Railway

Povodnì 2009 (Novojièínsko)

World on the Edge

Wutai Shan

Náckové v Ústí
(vojenské manévry)


Boxerská omladina
(Kuba, Havana)


Landlords
(Cuba, Vinales, 2008)


®ijeme v IKEA
Albanian Dumps

Podivuhodné odpoledne
v Èeladné na golfu

Soccer Hope

HIV - Road to Perdition

Etiopian Easter


Vítejte ve svìtì Radka Burdy


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta