Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Radek Burda Ocenìní / Awards

Ocenìní v soutì¾ích není cílem. Pøesto ka¾dého, kdo takové ocenìní obdr¾í, potì¹í. Je dobré ho nepøeceòovat, proto¾e skvìlých fotek se ka¾dý den narodí na stovky. Na druhou stranu; snad také taková ocenìní znamenají kus dobré odvedené práce. Snad.
Radek Burda - Ocenìní / Awards:

2010:
únor: shortlist (10 nejlep¹ích fotografù) v presti¾ní mezinárodní soutì¾i Sony World Photography Awards za cyklus "®ijeme v IKEA", kategorie Advertising - Professional.(výbìr z tiskové zprávy)

Úspìch tohoto prakticky neznámého solitéra èeské fotografie spoèívá pøedev¹ím v tom, ¾e právì kategorie Reklamní fotografie je obvykle zastoupena pracemi, které vznikaly ve vysoce profesionálních produkcích s vysokými rozpoèty a s poèetnými ¹táby a svìtelným parkem a tlakem na maximální kreativitu. Práce Radka Burdy je v tomto ohledu zcela jiná, outsiderská a s vý¹e uvedeným zpùsobem zcela v rozporu. Jeho cyklus vznikl zcela bez jakéhokoli ¹tábu, profesionálních modelek, svìtel a tuèných rozpoètù, zcela mimo tyto velké produkce. Jeho série je tedy v této soutì¾i - dalo by se øíci – jistým zjevením a trochu pøipomíná starého dobrého Honzu v boji s drakem. Ostatnì na dotaz, jak si cení uvedení na tomto shortlistu, odpovìdìl Radek Burda takto:


„Je to jako jako dát v nastavení gól z penalty. Hlavou a Oliveru Kahnovi.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009:

únor: 2.cena v mezinárodní soutì¾i The Color Awards (ocenìn jako jediný Èech), kategorie Photojournalism
(Editorial HIV - Road to Perdition), pøehled vítìzù zde (zdroj: http://www.thecolorawards.com)
(v porotì byly úèastny takové osobnosti jako: CHRISTIE'S, Laura Paterson, Department of Photographs (NY), GETTY IMAGES, Amy Steigbigel, Director of Photography (NY), NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, Christos "Stos" DeVaris, VOGUE.COM UK,  Nicole Frankel, Senior Picture Editor, FOX BROADCASTING COMPANY (LA), Diane Cooper, Senior Director, Photo Publicity)kvìten: pøijetí dvou fotografií do asi nejslavnìj¹ího fotografického festivalu konaného na severoamerickém kontinentì,
do New York Photo Festival: http://www.nyphotofestival.comèerven: celkem tøi Èestná uznání v uznávané mezinárodní soutì¾i Px3  za soubory From Mumbai to Kerala (zde), Iran. People from Axis of Evil (zde) a Soccer' Hope (zde)
(v tom samém roèníku obdr¾el cenu za tøetí místo Oded balilty, dr¾itel World Press Photo a mezi Èestnými uznáními byly skvìlé práce. Tak¾e panu RB to pøejeme.)
zdroj: www.Px3.frèerven: Finálová úèast ve Photographer´s Forum Magazine. Ocenìné foto bylo oti¹tìno v publikaci "Best of Photography 2009".
 


èervenec:
Foto B.O. vybráno mezi 120 díly od fotografù ze 44 zemí a vystaveno po dva mìsíce v galerii HO.ST. v Londýnì.
Fotka publikována ve sborníku, který z této výstavy vze¹el a tøi klienti si ji z limitované velkoplo¹né série koupili. Za slu¹nou cenu.
Radek Burda se zúèastnil zahajovací vernisá¾e a u¾il si ji. Z Èech se prezentoval jako jediný autor. Fotky z vernisá¾e naleznete zde.
(prestí¾ní a celosvìtovì uznávaná spoleènost Foto8 zastupuje mimojiné Vanessu Winship, které vydalo ve formì knihy asi nejslavnìj¹í její kolekci: Sweet Nothings. Sweet Nothings loni a letos válcuje ve¹keré svìtové soutì¾e.)Praha ov¹em není blbej, provinèní Londýn, tak¾e i kdy¾ Obama dostal Nobelovu cenu, nepodaøilo se fotku RB udat v ¾ádném vydavatelství. Ani v obèasníku "Uletìly vèely" vydávaném spolkem èeských vèelaøù. Z té doby se traduje vyhlá¹ená vìta:
Víte, kdo je slavnìj¹í ne¾ Barack Obama? Gábina Party¹ová.Vy¹típala ho z titulní obálky.


zdroj: www.Foto8.com (v sekvenci snímkù z vernisá¾e a velké fototrachtace naleznete i snímky od RB)
vybrané a vystavené práce vybrané Foto8 a vystavené v HO.ST. galerii: odkaz zde

záøí: Fotka kubánské rodiny uspìla v celosvìtové soutì¾i a byla vybrána do kalendáøe spoleènosti People&Planet.


øíjen: Focení portrétu slavné ¹panìlské taneènice Flamenca Any Calí - pro presentaci na jejím webu


listopad: Fotografie z cyklu "Fassika - Etiopské velikonoce"  se stala Fotkou mìsíce na serveru britských kreativcù: www.creativematch.com.

 
prosinec: Fotografie z cyklu "®ijeme v IKEA" se dostala na shortlist mezinárodní soutì¾e èasopisu
British Journal of Photography, Londýn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008:
2.cena
v mezinárodní soutì¾i PhotoAwards, kategorie Sport (Editorial Soccer Hope)
zdroj: www.photoawards.com, pøehled vítìzù zde
(ve stejném roce v té¾e soutì¾i vyhrála i legenda fotografie Justin Maxon se svym emotivním fotoeditorialem Mui and Pha a do sínì slávy byl uveden Josef Koudelka)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007:

4.cena
v soutì¾i National Geographic (fotka Taneèník)

 
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta