Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Prùvodci - Profily nejèastej¹ích prùvodcù FotoVandru.cz

Martin Kozák (*1979)

Fotografování se intenzivnì vìnuje 5 let, jeho neojblíbenìj¹ími ¾ánry jsou reportá¾, dokument a sport. V souèasnosti pracuje s pøístrojem Canon EOS 1D Mark II a objektivy s ohniskovou vzdáleností od 8 do 400 mm. Reference: fotograf ÈTK, webový sportovní server www.sportovni.net, Pra¾ský deník, rùzné èasopisy a magazíny, úèast na Czech Press Photo.

Jan Cága (*1976)

Cestování a fotografování bere jako výzvu zachytit a zvìènit ¾ivot a osudy lidí a» u¾ v okam¾icích èisté radosti, bolesti, nebo jejich zármutku. ®ánrovì jsou mu blízká témata reportá¾e, cestopisného dokumentu, ale také vrcholné sportovní okam¾iky. Pou¾ívá digitální zrcadlovku Canon EOS 20D a nespoèet objektivù od 8 mm po 300 mm. Z více ne¾ 25 procestovaných zemí jmenujme napø. Indonésii, Malajsii, Pakistán, Laos, Indii, Vietnam, Írán atd. Autorsky pøispívá do èasopisu DIGI a pravidelnì se úèastní novináøské soutì¾e Czech Press Photo.

Radek Burda (*1964)

Dobrodruh a cestovatel. Vandrovník du¹í a tìlem, zakladatel spoleènosti FotoVandr. Procestoval ji¾ více jak 40 zemí a v posledních 4 letech je jeho man¾elkou fotografický aparát. Své zatím nejsilnìj¹í zá¾itky si pøivezl z Etiopie a Èíny a rád by se o nì podìlil i s vámi. Pro¹el si cestou od fotoamatéra k dìlání fotografií „s rozmyslem” a rád by ji zprostøedkoval i ostatním, proto¾e se domnívá, ¾e si ji mù¾e projít ka¾dý, a ¾e je to cesta neuvìøitelnì krásná a dobrodru¾ná.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta