Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Pravidla FotoVandrù

FotoVandry jsou cesty za svìtlem, za poøízením zajímavých zábìrù. Proto zpo¾dìní, zmìny nebo nedodr¾ení programu zpùsobené zastávkami pro focení jsou obvyklé a tolerovány. Dobré svìtlo a panoramata mají pøednost pøed obvyklými zastávkami „na cigaretku”, je nutné být pøipraven, ¾e se mù¾e stát, ¾e úèastník bude pøehlasován a bude zvoleno ubytování ve výraznì hor¹í kvalitì ne¾ byl pùvodní pøedpoklad, jen aby se napøíklad nepropáslo podveèerní mìkké svìtlo.

Organizátory výprav jste vy sami. Pokud se napø. rozhodnete z dùvodu svìtelných podmínek zùstat nìkde o den déle nebo místo v apartmánu spát napøíklad v horách a èekat na východ slunce, program se mìní a zùstává se déle, nebo se spí jinde. Podstatné je, ¾e pro zmìnu programu se rozhodla nadpolovièní vìt¹ina a odsouhlasila si i úhradu vzniklých vícenákladù. Platí ale i to, ¾e „men¹í polovina” automaticky respektuje rozhodnutí vìt¹iny.

Ka¾dý úèastník FotoVandru má právo kdykoli zastavit minibus, pokud se domnívá, ¾e se jedná o dobré místo na fotografii.

Na FotoVandrech není vedoucí zájezdu ani prùvodce jako na klasických zájezdech. Èlen ÈFFÚ, který se FotoVandru úèastní, má úlohu koordinaèní a odbornou. Jeho úkolem je vás seznámit a nauèit základní technická a estetická pravidla poøizování dobrých fotografií a základní pravidla zpracování fotografií v poèítaèi. Úèastní se odborného vzájemného hodnocení poøízených fotografií pøi spoleèných promítáních.

Ka¾dý úèastník ka¾dého FotoVandru obdr¾í 12ti mìsíèní kalendáø sestavený z jeho vlastních 12 fotografií v hodnotì 990 Kè a licenci programu Zoner Photo Studio vè. 2 CD s mapami v hodnotì nejménì 1.090 Kè. Cena je ji¾ souèástí ceny fotovandru.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta