Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Omo Valley

Cesta z Addis Ababy smìrem do ji¾ního regionu je skuteèným rájem pro cestovatele, kteøí obdivovují kulturu a pøírodu. Asi 75 km od hlavního mìsta se silnice v mìstì Modjo rozdìluje do dvou smìrù, jeden na východ a druhý na jih, do povìstného Omo Valley. Nádherná cesta vede pøes velkolepá jezera Rift Valley. To první, které mineme, se nazývá Zeway; je to jedno z nejmìlèích jezer v tomto prstenci s maximální hloubkou pouze 4 metry, s pìti ostrovy a historickými a starobylými klá¹tery. Pak následuje dvojice jezer Abiyata a Shalla. Existence ka¾dého z nich je dostateèným dùvodem, aby náv¹tìvnící mohli obdivovat rùzné druhy ptákù, z nich¾ nejznámìj¹í a nejvyhledávanìj¹í jsou samozøejmì plameòáci. Jezero Shalla patøí k nejhlub¹ím jezerùm nejen v Etiopii, ale i v celé Africe severnì od rovníku - jeho hloubka je 260 metrù pod úrovní moøe. Pøesnì na opaèné stranì od tìchto dvou se nachází jezero Langano, které slou¾í pro víkendové koupání obyvatel hlavního mìsta, proto¾e je to jediné jezero v Etiopii, kde nenalezete díky ¾elezitému slo¾ení vody ¾ádné bilharzie. Jen 50km jízdy od jezera Langano se nalézá mìsto Shashemene, ¾ivé obchodní centrum známé jako domov “Ras Tafariánù”.

Pokraèujeme dál a pøijí¾díme do mìsta Arba Minch, ideálního poèáteèního místa pro dal¹í prùzkum zdej¹ích kmenù a také pro divoké safari v národním parku Nech Sar, který je proslavený svými zebrami a dal¹ími savci. Pár kilometrù nad tímto místem ji¾ mù¾eme nav¹tívit první kmen - pøíslu¹níci kmene Dorze jsou známí svým tkaným bavlnìným obleèením a domy postavenými z bambusu ve tvaru vèelího úlu. A pokud je¹tì nemáte dost, zveme vás na výlet lodí na krokodýlí tr¾i¹tì spojený s projí¾ïkou po jezeøe Chamo.

Ale zpìt k tomu, proè sem vlastnì jedeme. Arba Minch je toti¾ opravdu ideálním místem pro prùzkum kmenù údolí øeky Omo. Tato èást zemì je domovem mnoha rozmanitých a fascinujících národù a kultur: tøeba lidé kmene Konso, kteøí po staletí obdìlávají svá políèka ve strmých svazích a jsou známí tajuplnými døevìnými totemy tyèícími se nad hroby mrtvých.

Spodní Omo Valley je domovem ú¾asné kombinace malých, navzájem tak barevnì kontrastních etnických skupin - Bume, Karo, Geleb, Bodi, Mursi, Surma, Erbore èi Hamer, abychom jmenovali jen nìkolik z nich. Lidé kmene Surma a Karo jsou napøíklad odborníky na bodypainting - pomalovávání svého tìla fantastickými vzory na tváøích, prsou, rukou a nohou, a to v¹e za pou¾ití jílù a místnì dostupných rostlinných pigmentù. Dodnes se nepøi¹lo na dùvod, proè právì tyto návrhy. A tak se vìdci spí¹e kloní k názoru, ¾e pravdìpodobnì ani nemají ¾ádné zvlá¹tní významy, ale jsou vytvoøeny èistì pro zábavu a estetický úèinek.

Fotogalerie lidí od øeky Omo

Naproti tomu tetování - také roz¹íøené a populární u vìt¹iny obyvatel na spodním toku øeky Omo - obsahuje øadu konkrétních symbolických poselství. Mursi bojovníci si na pa¾ích zaznamenávají hluboké øezy ve tvaru pùlmìsíce, které zastupují ka¾dého nepøítele, kterého zabili v bitvì. Dal¹í osobní ozdobou a viditelným znakem jsou vypracované úèesy. Hamerské ¾eny nosí své vlasy spletené v copánky, které jsou hustì zamazané bahnem smíchaným s máslem a doplnìné hliníkovými ozdobami ve tvaru oblouku. Proti tomu mu¾i kmene Geleb a Karo si své hlavy holí a¾ na vyøezané zbytky extravagantních tvarù, na které si nasazují zvlá¹tní okrovou 'èepici' a zdobí je obvykle nìkolika p¹trosími pery. Dal¹ím obecnì roz¹íøeným zvykem je vlo¾ení døevìného èi terakotového disku do u¹ního lalùèku. ®eny kmene Surma a Mursi jsou proslulé odøezáním spodního rtu a jeho postupným natahováním tak, aby se udìlalo místo pro vlo¾ení døevìného disku. Èím vìt¹í disk, tím více bolesti pro ¾enu, ale tím také stoupá její vá¾nost.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta