Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00O nás

Uskupení Fotovandr bylo zalo¾eno profesionály v tomto oboru s dlouhodobými zku¹enostmi v zaji¹»ování vynikajících a spolehlivých slu¾eb pro cesty, pobyty èi zájezdy. Na¹i zákazníci pocházejí z rùzných èástí této republiky.

Na¹e spoleènost má profesionální tým mající hluboké znalosti o zemi a kteøí kvalifikovanì umí øe¹it problémy, které mohou nastat. Prùvodci pracující pro Fotovandr mluví více jazyky.


V Etiopii spolupracujeme s jednou z nejvìt¹ích místních kanceláøí nabízející spolu s námi programy po této zemi. Mù¾eme tak vlastnì øíci, ¾e máme i spolehlivé øidièe a "vlastní" spolehlivé automobily a minibusy.

Profily na¹ich prùvodcù naleznete v zálo¾ce Prùvodci. Profily na¹ich etiopských prùvodcù naleznete ní¾e:

Pan Getaw Sitegin
Mladý profesionální prùvodce, který je absolventem jediné státní university Tourism Institute, a který má bohaté zku¹enosti ze v¹ech koutù. Více ne¾ prùvodce je pan Getaw historikem, geografem a brzy také absolventem BA v politických vìdách a mezinárodních studiích.


Pan Anteneha W / Mariam
Profesionální øidiè a prùvodce, který prozkoumal se v¹emi Off-Road vozidly snad v¹echny kouty trasy severní Historic Route, východní èásti Harar èi populární Bale Mountains. V rukou pana Anteneha prostì nemusíte mít ¾ádné obavy o mechanické zdraví va¹ich vozidel. Je to mechanik nejen vzdìláním, ale hlavnì má zlaté ruce doopravdy.


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta