Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Novojièínsko: kamery odjely, zùstala katastrofa v¹edních dní - Povodnì 2009

®ivelné pohromy jsou stra¹né, proto¾e znenadání a s hlukem nièí majetky a ¾ivoty lidí a zvíøat. Ale jejich hlavní stra¹nost není ten spektakulární proud vody èi ïábelský, stravující oheò. Ta jejich nejvìt¹í hrùza a v¹epo¾írající stra¹nost je bohu¾el ukryta pod povrchem a uzavøena pøed bì¾ným ètenáøem novin.Teprve kdy¾ se vody pro¾enou a opadnou, teprve poté se obna¾í v¹ední hrùza katastrofy a a¾ pak se objeví ty nekoneèné plánì drobné a úmorné práce vrácení se zpìt k normálu. V tu chvíli jsou v¹ak lidé posti¾ení katastrofou na to bohu¾el najednou sami. Ètenáøi, kteøí bez dechu sledovali jejich souboj se ¾ivlem, mají u¾ dávno pøeladìno na jinou stanici a na jiný poøad. Pøedtím, kdy¾ znìly hasièské sirény, ¹lo o boj o jednotlivé du¹e. ©lo o vypjaté emoce a tedy i o obrovskou solidaritu tìch, kteøí zasa¾eni nebyli. Ale teprve tehdy, kdy svìt se na první pohled navrátí do bì¾ného denního rytmu, kdy se uklidí pomlácená, odplavená auta, vyèistí bøehy, stáhnou pokácené stromy a kdy domy na první pohled stoji s èistými fasádami na bøehu, pak teprve zaèíná hrùza pøírodních katastrof. Teprve pak zaène tíha doopravdy dopadat. Na stovky a tisíce lidí. U nich doma a jen u nich doma. Jejich slzy, teï mo¾ná je¹tì prud¹í, u¾ svìt nevidí.


 

 

V tu chvíli se toti¾ za dveømi odehrávají denní dramata, která z podstaty vìcí nejsou veøejná. Zatímco svìt má své dal¹í pøíbìhy, kterými se dojímá, nad kterými se raduje, èi strachuje, tito lidé teprve teï zaèínají svoje vlastní boje. Zatímco èeské povodnì roku 2009 skonèily pro èeská média smrtí krále popu Michaela Jacksona, ti lidé tam ráno vzali své kýble a ¹li do své denní lopotné døiny mimo svìtla ramp. Je to ka¾dodenní nenápadný boj, který pro posti¾ené je je¹tì stra¹nìj¹í, proto¾e oni vìdí, ¾e bude trvat dlouhé mìsíce. Ka¾dá rodina pøi¹la o obrovský majetek. Podlahy, sklepy, kozí chlívky, slepièí chøady. To v¹e je promáèeno, znièeno a je nutné to vytrhat, znièit. Nábytek, kuchynì, elektrické spotøebièe jako televize, sporáky, lednice, mikrovlnky, bojlery, kotle je nutné vyházet. Nefunguje voda ze studní, nedá se zalévat, nelze sklízet zeleninu ze zahrádek, lidé jsou odkázáni jen na balenou vodu, a proto¾e nemají kde vaøit, tak bezmocnì èekají i na rozvá¾ená jídla. 

Materiální ¹kody jsou v¹ak ta men¹í èást. Sice se v¹ichni z posti¾ených k jejich likvidaci teï upínají a v chvatu práce na odklízení té pohromy zatím nad nièím dal¹ím nepøemý¹lejí, pøesto v jejich domech tiká je¹tì jedna hrozná plí¾ivá a nenápadná bomba. Bomba o to hroznìj¹í, ¾e je nesdìlitelná a s ostatními nesdílitelná. Ztráta osobních, tìch nejintimnìj¹ích vìcí. Uplavané snubní prstýnky. Rozmáèená vysvìdèení ratolestí, utopená fotoalba, do kterých bylo ukládáno u¾ babièkami babièek po nìkolik generací. U¾ nikdy se nepodívají na fotky, jak jejich dìti pásly koníèky a jaká byla maminka maminky pøed sto lety ¹tramanda. Uplavané vzpomínky. V¹e to, co dìlá ¾ivot ¾ivotem. Jejich vzpomínky zhmotnìlé v drobnostech, které si schovávali pro sebe. První zub vnouèka. Pramen vlasù dcery, která zemøela ve svých pìti letech a které ji v¾dy pøivolají. Uplavaná urna man¾ela, která byla v¾dy peèlivì støe¾ena v kuchyni v kredenci. Jsou to vzpomínky, které jejich a tedy i na¹im ¾ivotùm dávají tvar a tváø. Ty se teï, bìhem té dìsivé, jediné noci zmìnily v nicotu.


 

 

Povodeò není ta velká voda, která se prohnala. Jsou to hlavnì na dlouho naru¹ené ¾ivoty stovek lidí a jejich -pro nás neviditelná- hoøe. Byl bych rád, kdyby vystavené fotografie byly malými pomníèky a poctou alespoò nìkolika lidem z oblasti novojièínska.


bohat¹í fotogalerii naleznete zde

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta