Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Nejèastìj¹í dotazy

Jak je to s bezpeèností v této zemi?

Etiopie je nesmírnì klidná a bezpeèná zemì. Je to o to víc s podivem, ¾e okolo jsou zemì, které jsou plné nestability a¾ násilí. Namátkou: Somálsko, Sudán, ale v poslední dobì i Keòa se svými bojùvkami.

Skuteènì není tøeba se bát. Násilí v této zemi chybí naprosto, ale velmi omezené jsou i drobné poulièní kráde¾e. Samozøejmì to neznamená, ¾e po zemi mù¾ete chodit s otevøenou kabelkou, ale opravdu staèí jen bì¾ná opatrnost. Z na¹ich mnohých náv¹tìv této zemì máme pocit, ¾e je tu bezpeènìji ne¾ u nás doma.

Bojím se nízké úrovnì ubytovacích a stravovacích slu¾eb. Co mi k tomu mù¾ete øíci?

Etiopie je velmi chudá zemì. Patøí dokonce k svìtovì nejchud¹ím zemím. Pøesto se nemusíte obávat. Hotely v této zemi mají pøijatelný turistický standard (a nìkde najdete i hotely velmi komfortní jako napøíklad v Addis Ababì, Lalibele, èi Arba Minch). Stejné je to i s jídlem. Jídlo je zde velmi rozmanité, velmi chutné a pokud si budete pøát, na vìt¹inì míst dostanete i evropskou kuchyni. S vyjímkou míst velmi rurálních, jako je jih, nebo tøeba Simienky. Ale to je samozøejmé.

Je do Etiopie nutné vízum?

Ano. Výhodou ale od poèátku roku 2008 je ten fakt, ¾e ho dostanete pøi pøíletu na mezinárodním leti¹ti v Addis Ababì. Cestovatelé, kteøí pøicházejí do zemì po vlastní ose z jiných krajin (obvykle Keòi) si bohu¾el o vízum musí za¾ádat dopøedu. Ambasáda pro Èeskou republiku je v Berlínì.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta