Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Malecón, molo svobody

Kdo by se nenechal okouzlit kubánskými taneèními rytmy? Kdo by nechtìl ochutnat sklenièku ú¾asné „Cuba libre“, kdo by nechtìl zavítat na tento okouzlující ostrov a na vlastní oèi spatøit jeho ¹arm a svùdnost? Drajv a esprit, který se na nás valí z proslulého filmu Wima Wenderse „Buena Vista Social Club“, nutí ka¾dého z nás pohupovat se v rytmu eroticky nabité rumby, tance, který svìtu dala Kuba. Havana je dnes v Evropì populární tak, jako byly za èasù Václava Fischera Kanárské ostrovy. Na Kubu, na ostrov svobody, dnes dosedá ka¾dých deset minut jeden po støechu napìchovaný boeing z Evropy. Vivat la Cuba.


Havana je Malecón a Malecón je Havana. Nic toti¾ není více du¹í a srdcem Havany ne¾ právì toto nábøe¾í. Na malém prostoru, vlastnì spí¹e na pidikousku mìsta najdete celou Havanu a její historii. Malecón nejen pøe¾il v¹echny re¾imy, ale navíc jimi pro¹el se vztyèenou hlavou. A díky svému charisma se stal nesmrtelnou legendou – místem, kde èarují pøírodní ¾ivly a potkávají se ¾ivelní Kubánci. Oheò a voda. Jak ale vidno z fotografií, na Kubì ani voda není chladná. 


Volnost a svoboda

Malecón je pøímoøská promenáda vystavìná jen asi metr nad hladinou vody. Molo je úzké, zato se vine témìø po celém havanském pobøe¾í. Malecón je pro Kubánce, díky svému pohledu otoèenému k americkým bøehùm, symbolem volnosti a svobody. Malecón, to je oblíbené místo pro dostaveníèko mileneckých dvojic, ranních bì¾cù, pejskaøù na svých procházkách, èi rybáøù se svými nekoneènì dlouhými udicemi a kdysi i místem, kde jste si za pár dolarù mohli koupit prostitutku. Dnes u¾ prostitutky na Malecónu nejsou. Policejní Castrùv re¾im tu na nì poøádá hon. Vidìt je mù¾ete jen tehdy, kdy¾ pøistoupíte na jejich spikleneckou hru studentek pomáhajících vám s nalezením cesty.

První èást mola, tedy pøibli¾nì pùlkilometrový, osvìtlený a stromy osázený úsek vedoucí od pevnosti Castillo de la Punta a¾ po ulici Crespo, byla postavena u¾ v roce 1901 za americké intervenèní vlády. Pøesto¾e hlavním dùvodem  k výstavbì mola byla pùvodnì snaha ochránit Havanu pøed moøskými vlnami, od poèátku slou¾il Malecón jako oblíbené místo pro setkávání domácích obyvatel. Je tomu tak dodnes. 


Kus srdce za Malecón

Malecón je toti¾ demokracie. Malecón je místem, kde se scházejí pøedev¹ím obyèejní lidé, kteøí nemají peníze na to, aby za¹li na diskotéku, kde se platí pouze v devizách, kterým se tu øíká konvertibilní pesos. Ty pøedstavují a¾ desetinásobek bì¾né ceny. Jsou tu Kubánci na vìèné veèerní ¹trapáci, kteøí nemají peníze na to, aby se ubytovali v nìjakém hotelu pro cizince. V ruce láhev s bílým rumem, kterou tu mù¾ete koupit za 80 korun, a v¹ude kolem uhranèivá latinskoamerická muzika. Na Malecónu najdete v noci celé rodiny, které ¾ijí z chytání ryb a stále horují pro Castra.

Ach, Malecón. Kdo vidìl ty staré koloniální paláce na pokraji zhroucení, tu divokou vodu tøí¹tící se o Malecón, ty ¹»astné Kubánce s trumpetami na ochozech vøe¹tící své drásavé sólo hluboko do noci, ten tu nechá kus svého srdce.


Socialismus nebo smrt! Tak vìt¹inu svých projevù konèil commandante Castro. Smrt je to poslední, na co se tu, na Malecónu, myslí. 
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta