Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Jak se pøihlásit na zájezd a jak jej zaplatit

1. REZERVACE
Místo v zájezdu si mù¾ete zamluvit vyplnìním formuláøe na na¹ich internetových stránkách, emailem, telefonicky, faxem nebo dopisem. Rezervaci Vám dr¾íme 10 kalendáøních dní. Bìhem této lhùty je tøeba se na zájezd závaznì pøihlásit. Pokud je zájezd ji¾ skoro vyprodán, nebo skoro plnì rezervován a bìhem posledních 40 dní pøed odjezdem se délka rezervace zkracuje a zále¾í na dohodì s cestovní kanceláøí.

2. PØIHLÁ©KA NA ZÁJEZD A UZAVØENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
Na zájezd se lze pøihlásit vyplnìním a podáním cestovní smlouvy. Formuláø cestovní smlouvy   (spolu s Nabídkovým listem k zájezdu a V¹eobecnými podmínkami, které jsou nedílnou souèástí smlouvy ) je k dispozici v na¹í prodejnì, èi Vám jej mù¾eme zaslat po¹tou. Pokud se pustíte do vyplòování smlouvy sami, zavolejte nám, poradíme Vám, jak smlouvu vyplnit bez chyb.  Dvì podepsané kopie vyplnìné cestovní smlouvy podejte v na¹í prodejnì èi v prodejnì nìkterého z na¹ich smluvních prodejcù, nebo je za¹lete po¹tou. Na tentý¾ zájezd mù¾ete na jednom formuláøi pøihlásit a¾ 4 osoby. Jestli¾e zastupujete dal¹í zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, pøebíráte zodpovìdnost za pøedání potøebných informací i za dodr¾ení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým pøihlá¹ku podepisuje jejich zákonný zástupce.
CESTOVNÍ SMLOUVU MÙ®EME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PØILO®ENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ.
Cestovní kanceláø pøistupuje k cestovní smlouvì va¹ím zaøazením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám pøedáme èi za¹leme potvrzenou jednu kopii cestovní smlouvy.
 
3. ZÁLOHA
Zároveò s podáním cestovní smlouvy je tøeba zaplatit zálohu 30 % z ceny zájezdu, nejvý¹e pak èástku 5.000 Kè na jednu osobu.  Pokud do odjezdu zbývá ménì ne¾ 40 dnù, platí se plná cena zájezdu hned pøi uzavøení cestovní smlouvy.
 
4. DOPLATEK
Doplatek je tøeba uhradit tak, aby cestovní kanceláø obdr¾ela úhradu nejpozdìji 40 dnù pøed odjezdem. POZOR, pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní pøed odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a mù¾eme vás v pøípadì nouze o místa nahradit dal¹ími zájemci. Nezaplacení doplatku v¹ak nenahrazuje z va¹í strany informaci o zru¹ení va¹í úèasti na zájezdu, pokud byste tak chtìli uèinit.
 
5. LETENKY A SLU®BY ZA PØÍPLATEK
Tyto slu¾by jsou volitelné, mù¾ete si je pøípadnì zajistit i sami. Pokud si  v objednávce zprostøedkování  koupì letenek èi dal¹ích doplòkových slu¾eb objednáte jejich zaji¹tìní, je tøeba i za nì uhradit 30% zálohu a zaplatit je tak, aby cestovní kanceláø obdr¾ela doplatek nejpozdìji 40 dní pøed odjezdem. Je v¹ak nutné, abyste na výzvu letecké spoleènosti byli pøipraveni zaplatit doplatek ze letenky obratem, a to kdykoliv po slo¾ení zálohy.

6. ZPÙSOB PLACENÍ
Platit mù¾ete:  1) bankovním pøevodem,  2) vkladem na úèet  3) v hotovosti v na¹í prodejnì, èi u nìkterého z na¹ich prodejcù
v pøípadì platbì pøevodem èi slo¾ením na konto pou¾ijte prosím následující údaje
èíslo úètu :  428845-071 / 0100
variabilní symbol  :  555
specifický symbol :  prvních ¹est èísel va¹eho rodného èísla
 
SLEVY……………… ……….
 
1. SLEVA ZA VÈASNÉ PØIHLÁ©ENÍ - 1 % ZA KA®DÝ CELÝ MÌSÍC,
o který se hlásíte døíve, nejménì v¹ak 90 dní pøed odjezdem (sleva 3 %). Podmínkou je podání závazné pøihlá¹ky a zaplacení zálohy, pøièem¾ rozhodným datem je den pøipsání zálohy na ná¹ úèet. Maximální vý¹e slevy èiní 5%.

2. SLEVA PRO STUDENTY, UÈITELE A SENIORY - 2 %
Dokládá se prùkazy ISIC / ITIC, resp. dosa¾ením vìku 65 let do dne odjezdu zájezdu.

3. SKUPINOVÁ SLEVA - OD 3 %
Týká se skupin od 5 osob vý¹e a stanovuje se dohodou v závislosti na poètu osob.
 
4. SLEVA PRO FOTOMANIAKY, NEBOLI TAKÉ VÌRNOSTNÍ SLEVA – 5 %
Sleva pro ty, kteøí si focení s námi zamilovali, a vyrá¾ejí s námi na zájezd ji¾ podruhé, potøetí ….

PRAVIDLA PRO VÝPOÈET SLEV
1) Slevy se poèítají ze základní ceny zájezdu, nepoèítají se z cen doplòkových slu¾eb a letenek.
2) Slevy lze kumulovat


PRAVIDLA FOTOVANDRù………… ……….

FotoVandry jsou cesty za svìtlem, za poøízením zajímavých zábìrù. Proto zpo¾dìní, zmìny nebo nedodr¾ení programu zpùsobené zastávkami pro focení jsou obvyklé a tolerovány. Dobré svìtlo a panoramata mají pøednost pøed obvyklými zastávkami „na cigaretku“, je nutné být pøipraven, ¾e se mù¾e stát, ¾e úèastník bude pøehlasován a bude zvoleno ubytování ve výraznì hor¹í kvalitì ne¾ byl pùvodní pøedpoklad, jen aby se napøíklad nepropáslo podveèerní mìkké svìtlo.

Organizátory výprav jste vy sami. Pokud se napø. rozhodnete z dùvodu svìtelných podmínek zùstat nìkde o den déle nebo místo v apartmánu spát napøíklad v horách a èekat na východ slunce, program se mìní a zùstává se déle nebo se spí jinde. Podstatné je, ¾e pro zmìnu programu se rozhodla nadpolovièní vìt¹ina a odsouhlasila si i úhradu vzniklých vícenákladù. Platí ale i to, ¾e „men¹í polovina“ automaticky respektuje rozhodnutí vìt¹iny.

Ka¾dý úèastník FotoVandru má právo kdykoli zastavit minibus, pokud se domnívá, ¾e se jedná o dobré místo na fotografii.

Na FotoVandrech není vedoucí zájezdu ani prùvodce, jako na klasických zájezdech. Èlen ÈFFÚ, který se FotoVandru úèastní, má úlohu koordinaèní a odbornou. Jeho úkolem je vás seznámit a nauèit základní technická a estetická pravidla poøizování dobrých fotografií a základní pravidla zpracování fotografií v poèítaèi. Úèastní se odborného vzájemného hodnocení poøízených fotografií pøi spoleèných promítáních.


 
DOPORUÈENÁ  FOTOVÝBAVA  NA  FOTOVANDRY ……….

Digitální zrcadlovka s výmìnnými objektivy a s velkým ohniskovým rozsahem (24mm - 200mm a více). Pokud není k dispozici zrcadlovka s výmìnnými objektivy, volte radìji pøístroj s pevným sklem nebo s 12ti násobným zoomem. Stativ je v krajinì samozøejmostí. Rádi bychom veèer va¹e práce promítali a probrali mezi sebou, proto se radìji pøikláníme k této technice. Film nechceme nikomu zakazovat, jen se pak ochudíte o diskusi nad vlastní tvorbou. Po cestì nelze filmy zpracovat a vyrobit pozitivy.

Pro záznam odkud pøesnì byla fotografie poøízena se doporuèuje GPS modul umo¾òující záznam trasy do vlastní pamìti s mo¾ností exportu do PC. Souèástí ceny zájezdu je toti¾ program Zoner Photo Studio umo¾òující prostorovou rekonstrukci snímku odkud byl poøízen.

Vý¹e zmínìná technika je pouze doporuèená. Pìkné fotografie se dají nafotit i kompakty. Dùle¾ité je fotit s tím, co umíte ovládat.

Doporuèujeme databanku, kde si mù¾ete prohlí¾et a ukládat poøízené snímky. Pøi cestách po Evropì místo databanky doporuèujeme notebook (na vlastní nebezpeèí), abyste si pøi cestì mohli na svém notebooku spolu s námi potrénovat zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio, který je souèástí ka¾dého FotoVandru.

Svoji plánovanou techniku nám prosím sdìlte pøi pøihlá¹ení.

V Teplicích dne 1.12.2007
 

øeditel Faranji s.r.o.

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta