Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Hlavní mìsto


©iroké ulice lemované stromy, jemná architektura, pøíjemné celoroèní podnebí èiní etiopské hlavní mìsto Addis Abebu (anglicky Addis Ababa)  atraktivním místem k náv¹tìvì. Je to mìsto plné pøekvapení, které se vyznaèuje pozoruhodnou rozmanitostí a kontrasty. Addis Abeba je plná útulných espresso barù a cukráren pøipomínajících Øím a mìsta ve Støedomoøí. Jeho ru¹ný trh, nejvìt¹í v celé Africe, je barevnou upomínkou na tradièní zpùsob ¾ivota. Místní obyvatelé, jejich úèesy a pestrobarevné látky, hlasitá národní hudba linoucí se z kaváren nebo obchody plné aromatického koøení, které je nezbytnou souèástí místních ostrých jídel, stejnì jako vùnì kávy a kadidla v ulicích, tvoøí unikátní etiopskou kolá¾.

Pod dominantními, 3000 metrù vysokými horami Entoto na severu se etiopské nejvìt¹í mìsto rozrostlo ohromující rychlostí, zvlá¹» kdy¾ uvá¾íme, ¾e vzniklo jen pøed o málo více ne¾ sty lety. Dnes se rozkládá na území více ne¾ 250 ètvereèních kilometrù, na mnoha zalesnìných svazích, které protínají rychle tekoucí potoky. Navzdory blízkosti rovníku je podnebí mírné, co¾ je zpùsobeno nadmoøskou vý¹kou, která z Addis Abeby èiní tøetí nejvý¹ polo¾ené hlavní mìsto svìta.

Fotogalerie hlavního mìsta Addis Abeby

Addis Abeba byla ve skuteènosti “zalo¾ena” roku 1886, kdy cho» císaøe Menelika II, královna Taitu, po¾ádala svého man¾ela o pozemek, na kterém hodlala postavit dùm, který by byl na úpatí pohoøí Entoto, kde Menelik v té dobì táboøil. Tato úrodná oblast s horkými prameny byla pro císaøe oblíbeným místem, kde s královnou a mnohými dvoøany trávil na cestách vìt¹inu svého èasu. V tém¾e roce královna Taitu dala tomuto místu i jeho budoucí jméno: Addis Ababa - v amhar¹tinì “Nová kvìtina”.

Addis Abeba je nepopiratelným hlavním africkým diplomatickým centrem s více ne¾ stovkou velvyslanectví a konzulárních úøadù. V hlavním mìstì má své zastoupení ka¾dá z mnoha etnických skupin této zemì, stejnì jako velký poèet cizincù ze v¹ech koutù svìta. Amhar¹tina je jediným známým africkým jazykem s vlastní písemnou podobou a mluví se jí jak na vìt¹inì území Etiopie, tak v hlavním mìstì.

Zajímavým místem k náv¹tìvì je Národní muzeum, ve kterém naleznete Lucy, a kde se nachází kompletní soubor fosilních a jiných archeologických vykopávek starých a¾ 3,2 milionu let. Spolu s královskými artefakty a obrazy tvoøí expozice velmi atraktivní celek, který si ¾ádný turista nenechá ujít. Národopisné muzeum, nacházející se v bývalém zámku Salon, slou¾ící dnes jako Addisabebská Univerzita, vám umo¾ní objevovat a zkoumat rùzné kulturní hodnoty, zvyky a také hudební nástroje z rùzných kmenù této zemì. K náv¹tìvì láká i Katedrála Svaté Trojice, která je místem odpoèinku pro posledního etiopského krále a jeho rodinu. A samozøejmì nezapomeòme na Merkato, nejvìt¹í a velkolepý trh pod ¹irým nebem v Africe.


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta