Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Etiopie islámská, aneb putování za básníkem Arthurem Rimbaudem

Výlet na východ od Addis Ababy za silným a strhujícím vodopádem v Národním parku Awash, kolem hrdých a nepoddajných Afar people a¾ do centra Islámské komunity, do opevnìného mìsteèka Harar. Poznáte kouzlo a malebnost mìsta, které si oblíbil v posledních letech pøed smrtí básník Artur Rimbaud Nadýcháte se ostrova islámské víry, která zde staletí ¾ije v sepìtí s kulturou køes»anskou.
Nav¹tívíte neodolatelné pøedstavení pøi kterém stydne krev - krmení hyen èerstvým masem podávaným ústy. A snad je¹tì o trochu více proniknete do této úchvatné zemì jménem Etiopie. 

Fotogalerie: Putování muslimskou èástí Etiopie

1. den:
Prohlídka hlavního mìsta Addis Ababa. Procházka po centru hlavního mìsta, náv¹tìva Etnografického a Národního muzea s kostrou nejstar¹ího afrického pøedka – známé kostry Lucy. Odpoledne odjezd na tr¾nici Merkato – nejvìt¹ího afrického trhu, kde si mù¾ete koupit v¹e, kátem poèínaje a¾ po své vlastní stádo ovcí konèe. Nocleh v Addis Ababì. Téma: Mìstská a reportá¾ní fotografie.

2. den: Ranní odjezd do Akaki. Bude-li Bùh milostiv a cesta bude sjízdná, svezeme se koòskými povozy (nazývanými gari) pøes mokøiny osídlenými vzácnými ptáky a¾ k malým vodopádùm. Odpoledne náv¹tìva mìsteèka Debre Zeyit s unikátními jezery, které se vytvoøily v kráterech po pádu meteorù (v pøípadì nesjízdnosti trasy k vodopádùm bude vìnováno náv¹tìvì kráterù více èasu).  Nocleh v Debre Zeyit. Téma: Krajinná fotografie. Portréty lidí.

3. den:
ejezd do oblasti Národního parku Awash. Odpoledne náv¹tìva nádherného jezera Beseka s volnì ¾ijícími krokodýli na jeho bøehu. Západ slunce nad jezerem Beseka je úchvatný. Ubytování v mìsteèku Metahara.

4. den: Ranní náv¹tìva trhu s hrdými a nepokoøenými Afary. Dopolední náv¹tìva Národního parku Awash. Nekoneèná savana pøed námi skrývá kromì impozantního vodopádu na øece Awash také více jak 150 metrù hlubokou soutìsku. Sázet budeme opìt na ¹tìstí a pokusíme se spatøit zvíøata zde ukrytá jako alespoò trochu namátkou: oryxe, dik-diky, kudu, ¹akaly èi gazely. Ubytování v mìsteèku Awash Saba. Téma: Krajina a volnì ¾ijící zvìø.

5. den: Pøesun do Hararu, spirituálního centra Islámské kultury v této èásti Afriky. Èarovné, opevnìné mìsto jako z pohádky Tisíce a jedné noci. Místo, kde mnohá dìtská léta strávil Ras Tefari, pozdìji pod jménem  Haile Selassie nejznámìj¹í habe¹ský císaø. Místo posledních let básníka Rimbauda ukrytého zde po útìku z Evropy. Místo, které bylo dlouho pro Evropany neznámé (první Evropan nav¹tívil Harar teprve roku 1855). Veèer náv¹tìva povìstmi opøedeného mu¾e Hyena man krmícího dravé ¹elmy. Téma: Fotografování architektury. Lidské hem¾ení.

6. den: Brzy ráno náv¹tìva proslulého hararského trhu s koøením a hned ráno poté pøesun a¾ za Addis Ababu k okraji vulkanického kráteru Wenchi (pozor, cesta je velmi dlouhá a mo¾ná se nepovede a budeme muset zùstat v Addis Ababì, i kdy¾ by to byla ¹koda). U kráteru se nám nabídne obdivuhodný jak západ slunce, tak i jeho východ. Lahùdka pro fotografy. Ubytování pøímo u øímsy kráteru v jednoduchých tukuls.

7. den: Focení východu slunce z øímsy kráteru. Pronájem gari- koòského povozu na výlet do dna sopky spojený s výletem lodièkou na místní klá¹ter. Návrat do Addis Ababy, odlet. Téma: Východ slunce.

Zájezd je mo¾ný si zkombinovat se zájezdy:
Etiopie a Simienky, aneb trek po nejkrásnìj¹ích horách Afriky
Etiopie, aneb staøí køes»ané (Severní historická cesta)

Cena zahrnuje: pøítomnost fotografa po celou dobu zájezdu, kursovné (základy fotografování a úpravy fotografií v PC) 4.000 Kè, ubytování v jednoduchých hotelích, dopravu minibusem, gari k pøehradì, spropitné pro hyena mana.

Cena nezahrnuje: letenku, poji¹tìní, vstupné do památek, stravování, spropitné pro øidièe, vízum (lze zakoupit na leti¹ti).
Dodatkové platby: kilometry najeté nad rámec akce: 2 Kè/km/os., refundace ubytování: 10 EUR

Nároènost zájezdu: Ka¾dý zdravý èlovìk mù¾e zájezd absolvovat. Doporuèujeme oèkování proti ¾luté zimnici.

Poèet úèastníkù: minimální poèet úèastníkù je 6.

Termín Cena programu Cena letenky Min. poèet osob

1.5. - 10.5.

19.990 Kè

15.000 Kè *)

6

15.7. - 22.7. **)

19.990 Kè

15.000 Kè *)

6
2.10. - 11.10.
19.990 Kè15.000 Kè *)6

*) cena zahrnuje leti¹tní taxy a je to cena orientaèní (bude upøesnìno pøi objednání)
**) (pozor, v tomto termínu jde o zájezd v období de¹»ù, tedy jde více o zá¾itky fotografické, ne¾ cestovatelské. Je také mo¾né, ¾e bude nutné zájezd upravovat na základì aktuální situace. Na druhou stranu je dé¹» velkou fotovýzvou.)

Proè s námi: na¹e zájezdy jsou organizovány jen pro skuteènì malý poèet cestovatelù. V na¹ich minibusech mù¾ete najít maximálnì 12 pasa¾érù, není ale neobvyklý poèet jen ¹esti osob. Organizace expedice je v¾dy orientována výhradnì na maximální sumu zá¾itkù, bì¾né turistické zastávky v továrnì na koberce nebo caffee-break u nás nenaleznete. Nezanedbatelnou výhodou na¹ich malých skupin je samozøejmì operativnost  pøi mo¾ných zmìnách èi odchylkách od programu, jako jsou zejména zastávky na focení, které se ve velkých skupinách vlastnì vùbec nedají zrealizovat. 

Autor fotografií:  Radek Burda, www.fotovandr.cz


Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta