Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Doporuèená výbava na Fotovandry

Nemìjte strach, ¾e musíte být vlastníky ¹ílenì drahých znakových fotoaparátù a rozlièných objektivù a filtrù.

Zámìrem na¹ich FotoVandrù je pøivést vás na chu» k vá¹ni zvané focení. K tomu vám bude staèit i obyèejný kompaktní fotoaparát s kreativní zónou, neboli tou èástí, která se nazývá v návodech Manual  a zoomem ji¾ pìtinásobným. 

Strach nemusíte mít ani z finanèní nároènosti na poøízení takovéhoto fotoaparátu. Dobré fo»áky dnes poøídíte ji¾ od ceny 5tis. Kè bez danì.

Pøesto si to neodpustíme a pøeci jen konstatujeme, ¾e digitální zrcadlovka s výmìnnými objektivy a s velkým ohniskovým rozsahem (24 mm – 200 mm a více) je volbou nejlep¹í. Pokud není k dispozici zrcadlovka s výmìnnými objektivy, volte - jak jsme ji¾ psali - radìji pøístroj s pevným sklem nebo s 12ti násobným zoomem. Stativ je v krajinì samozøejmostí.

Rádi bychom veèer va¹e práce promítali a probrali mezi sebou, proto se radìji pøikláníme k této technice. Film nechceme nikomu zakazovat, jen se pak ochudíte o diskusi nad vlastní tvorbou. Po cestì nelze filmy zpracovat a vyrobit pozitivy. V pøípadì fotografování na film je dobré vzít si sebou i ÈB filmy. Lep¹í jsou ménì citlivé a jemnozrnné filmy. Dobrý je pak i vìt¹í formát filmu.

Pro záznam odkud pøesnì byla fotografie poøízena doporuèujeme GPS modul umo¾òující záznam trasy do vlastní pamìti s mo¾ností exportu do PC. Souèástí ceny zájezdu je toti¾ program Zoner Photo Studio umo¾òující prostorovou rekonstrukci snímku, odkud byl poøízen.

Vý¹e zmínìná technika je samozøejmì pouze doporuèená. Pìkné fotografie se dají nafotit i jednoduchými kompakty. Dùle¾ité je fotit s tím, co umíte ovládat.

Z vìcí, které se k fo»ákùm pøibalují, doporuèujeme databanku, kde si mù¾ete prohlí¾et a ukládat poøízené snímky. Pøi cestách po Evropì místo databanky doporuèujeme notebook (na vlastní nebezpeèí), abyste si pøi cestì mohli na svém notebooku spolu s námi potrénovat zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio, který je souèástí ka¾dého FotoVandru.

Svoji plánovanou techniku nám prosím sdìlte pøi pøihlá¹ení.

 

 

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta